ข่าวสารคณะเทคโนโลยี

ข่าวคณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี มข. ประชุมปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน “โครงการบ่มเพาะนักนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์ : Food (Fruit and  vegetable) waste to food sustainability”

คณะเทคโนโลยี มข. ประชุมปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน “โครงการบ่มเพาะนักนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์ : Food (Fruit and vegetable) waste to food sustainability”

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมงานแถลงข่าว โครงการจัดนิทรรศการ “60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นวัตกรรมเพื่อสังคม” และ ”งาน Food and Agro Tech 2023”

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมงานแถลงข่าว โครงการจัดนิทรรศการ “60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นวัตกรรมเพื่อสังคม” และ ”งาน Food and Agro Tech 2023”

คณะเทคโนโลยี มข. ต้อนรับคณะกรรการ การตรวจประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ จากคณะกรรมการการตรวจประเมินโครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

คณะเทคโนโลยี มข. ต้อนรับคณะกรรการ การตรวจประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ จากคณะกรรมการการตรวจประเมินโครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยี มข. ยินดีต้อนรับผู้ปกครองและนักษาใหม่ ในกิจกรรมวันนัดพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยี มข. ยินดีต้อนรับผู้ปกครองและนักษาใหม่ ในกิจกรรมวันนัดพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมการหารือเพื่อสร้างความร่วมมือ“การต่อยอดผลิตผลจากงานวิจัยสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์”

คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมการหารือเพื่อสร้างความร่วมมือ“การต่อยอดผลิตผลจากงานวิจัยสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์”

คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมประชุมกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมประชุมกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยนานาชาติ มข. เนื่องในโอกาสสถาปนาครบรอบ 15 ปี

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยนานาชาติ มข. เนื่องในโอกาสสถาปนาครบรอบ 15 ปี

คณะเทคโนโลยี มข. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะเทคโนโลยีที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะเทคโนโลยี มข. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะเทคโนโลยีที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะเทคโนโลยี มข. สอบสัมภาษณ์รับเข้ารอบที่ 3 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยี มข. สอบสัมภาษณ์รับเข้ารอบที่ 3 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2566

คณบดีเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี “ธรรมสัญจร” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณบดีเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี “ธรรมสัญจร” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมจัดเตรียมวิทยากรด้านสมาธิเพื่อดูแลการทำวิทิสาสมาธิ ให้กับเด็กนักเรียนทั่วประเทศ

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมจัดเตรียมวิทยากรด้านสมาธิเพื่อดูแลการทำวิทิสาสมาธิ ให้กับเด็กนักเรียนทั่วประเทศ

คณะเทคโนโลยี มข.  เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการพัฒนาพื้นที่สวนป่าอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการพัฒนาพื้นที่สวนป่าอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมปรึกษาหารือกับรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับเครื่องฆ่าเชื้อ UVC-OZONE ในผลิตภัณฑ์อาหาร

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมปรึกษาหารือกับรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับเครื่องฆ่าเชื้อ UVC-OZONE ในผลิตภัณฑ์อาหาร

คณะเทคโนโลยี มข. สัมมนายกเครื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม พร้อมก้าวสู่ความเป็น “องค์กรชั้นนำในการผลิตนักเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผลงานวิจัยเพื่อสังคม”

คณะเทคโนโลยี มข. สัมมนายกเครื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม พร้อมก้าวสู่ความเป็น “องค์กรชั้นนำในการผลิตนักเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผลงานวิจัยเพื่อสังคม”

1 4 5 6 7 8 43

ข่าวการศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 3 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร การใช้ชีวิตในช่วงวิกฤตโควิด-19

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 3 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร การใช้ชีวิตในช่วงวิกฤตโควิด-19

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ How to present and interpret the data

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ How to present and interpret the data

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Techniques on getting the right paper for your research และหัวข้อ Application of nanotechnology in biomaterials research

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Techniques on getting the right paper for your research และหัวข้อ Application of nanotechnology in biomaterials research

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัด อบรมออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง การใช้สารสนเทศออนไลน์เพื่อการสืบค้นข้อมูลและการเตรียมรายงานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัด อบรมออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง การใช้สารสนเทศออนไลน์เพื่อการสืบค้นข้อมูลและการเตรียมรายงานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพจัดอบรม ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom หัวข้อเรื่อง วงจรบริหารงานคุณภาพกับการทำงานเป็นทีม ให้กับกลุ่มผู้นำนักศึกษาคณะกรรมการชุมนุมนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (ชนช.)

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพจัดอบรม ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom หัวข้อเรื่อง วงจรบริหารงานคุณภาพกับการทำงานเป็นทีม ให้กับกลุ่มผู้นำนักศึกษาคณะกรรมการชุมนุมนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (ชนช.)

คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดการอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อเรื่อง การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดการอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อเรื่อง การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีได้รับรางวัล  Best Presentation Award จากการนำเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ SUT-IVCST 2021

นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีได้รับรางวัล Best Presentation Award จากการนำเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ SUT-IVCST 2021

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ NatGen 5th

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ NatGen 5th

นักศึกษาเทคโนโลยีการอาหารได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ครั้งที่ 5 (COCEAM 2021)

นักศึกษาเทคโนโลยีการอาหารได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ครั้งที่ 5 (COCEAM 2021)

สหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2564

สหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2564

แนะแนวอาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

แนะแนวอาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

คณะเทคโนโลยีจัดอบรม หัวข้อ “English Conversation at Work” สำหรับนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีจัดอบรม หัวข้อ “English Conversation at Work” สำหรับนักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดกิจกรรม ออกกำลังจิตยุคโควิดเพื่อเตรียมพร้อมสู่การพัฒนา ให้กับนักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดกิจกรรม ออกกำลังจิตยุคโควิดเพื่อเตรียมพร้อมสู่การพัฒนา ให้กับนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Job Interview” สำหรับนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Job Interview” สำหรับนักศึกษา

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรม หัวข้อ “ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ” 

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรม หัวข้อ “ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ” 

1 4 5 6 7 8 10

ข่าวรับสมัคร/ทุนการศึกษา

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาแล้ว รุ่น 2 หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่✨ เรียนฟรี‼️  “การบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร”  (Agro-industral Management)

มาแล้ว รุ่น 2 หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่✨ เรียนฟรี‼️ “การบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร” (Agro-industral Management)

คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมงานโฮมแฮงมอดินแดงแห่งความหลังและงานคืนสู่เหย้า เรารัก มข 58 ปี แห่งความภูมิใจ

คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมงานโฮมแฮงมอดินแดงแห่งความหลังและงานคืนสู่เหย้า เรารัก มข 58 ปี แห่งความภูมิใจ

ชมรมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี มข. และ มูลนิธิภักดี ธันวาชร มอบครุภัณฑ์ให้กับสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มข.

ชมรมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี มข. และ มูลนิธิภักดี ธันวาชร มอบครุภัณฑ์ให้กับสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มข.

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำคณะ ที่เข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2564

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำคณะ ที่เข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2564

17 สิงหาคม 2565 นี้ พบกับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

17 สิงหาคม 2565 นี้ พบกับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม” ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม” ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารคณะเทคโนโลยี รอบ 2

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารคณะเทคโนโลยี รอบ 2

หลักสูตรอบรมระยะสั้น  พร้อมปรึกษาเคสฟรี!!! ในหัวข้อ “กฎหมายอาหารที่ผู้ประกอบการต้องรู้” กฎหมายอาหารของประเทศไทย

หลักสูตรอบรมระยะสั้น พร้อมปรึกษาเคสฟรี!!! ในหัวข้อ “กฎหมายอาหารที่ผู้ประกอบการต้องรู้” กฎหมายอาหารของประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะเทคโนโลยี ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะเทคโนโลยี ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566

ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลอาหารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น TE KKU Food Festival 2022 วันที่ 1-2 ก.ค. 65

ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลอาหารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น TE KKU Food Festival 2022 วันที่ 1-2 ก.ค. 65

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าดำเนินการร้านค้าภายในบริเวรโรงอาหารคณะเทคโนโลยี จำนวน 3 ร้านค้า สมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 22 มิถุนายน 2565

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าดำเนินการร้านค้าภายในบริเวรโรงอาหารคณะเทคโนโลยี จำนวน 3 ร้านค้า สมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 22 มิถุนายน 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

กำหนดการกิจกรรมนัดพบผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการกิจกรรมนัดพบผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์  กองการต่างประเทศร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรม KKU Alumni Engagement ภายใต้หัวข้อ “ประสบการณ์จริง ไม่ใช้สแตนอินกับชีวิต Work Abroad” วันเสาร์ที่ 11 มิ.ย. 65 เวลา 15.00- 16.00 น. ผ่าน Zoom Meeting

ประชาสัมพันธ์ กองการต่างประเทศร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรม KKU Alumni Engagement ภายใต้หัวข้อ “ประสบการณ์จริง ไม่ใช้สแตนอินกับชีวิต Work Abroad” วันเสาร์ที่ 11 มิ.ย. 65 เวลา 15.00- 16.00 น. ผ่าน Zoom Meeting

1 4 5 6 7 8 10

รายงานประจำเดือน

วีดีทัศน์