สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรม ในหัวข้อ วงจรบริหารงานคุณภาพกับการทำงานเป็นทีม ให้กับกลุ่มผู้นำนักศึกษาของสาขาวิชา ฯ รูปแบบออนไลน์

 

       เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.-16.00 น ที่ผ่านมา  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาผ่านทางคณะกรรมการชุมนุมนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (ชนช.) จึงได้จัดอบรม ในหัวข้อเรื่อง วงจรบริหารงานคุณภาพกับการทำงานเป็นทีม ให้กับกลุ่มผู้นำนักศึกษาของสาขาวิชา ฯ ที่เป็นคณะกรรมการชุมนุมนักศึกษาสาขาวิชา ฯ จำนวน 21 คน เพื่อให้ ชนช. ได้ทราบถึงวงจรบริหารงานคุณภาพในการจัดกิจกรรมนักศึกษา และได้ทราบแนวทางการนำความรู้ด้านวงจรบริหารงานคุณภาพไปใช้ในการดำเนินงานจริง โดยมี อ.ดร.กรกช ฮามสุโพธิ์ เป็นวิทยากรให้ข้อมูลการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อลดข้อผิดพลาดและลดอุปสรรคของการทำงานเป็นหมู่คณะ สำหรับเป็นแนวทางในการนำไปใช้ดำเนินงานจริงให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพต่อไป ซึ่งการจัดอบรมนี้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านที่ 1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง และสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF ด้านที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ฯ นี้ ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 100 %