บุคลากรคณะเทคโนโลยี เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยของนักศึกษาทุน คปก. ณ Yamaguchi University, Japan

       

 

           เมื่อวันที่ 20-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ อาจารย์สังกัดสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยของนางสาวกานต์กนก เจริญพันธุวงศ์ และนายบัญญพนต์ เจียงค้างพลู นักศึกษาปริญญาเอกภายใต้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 และ 23 ณ Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น โดยได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานวิจัยของนักศึกษากับ Prof. Mamoru Yamada อาจารย์สังกัดสาขาวิชาเคมีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในต่างประเทศ นอกจากการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยของนักศึกษาทั้งสองท่านแล้ว รองศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์  ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการและศูนย์เครื่องมือกลางของสาขาวิชา ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านจุลินทรีย์ทนร้อนของ Yamaguchi University และเดินทางไปเยี่ยมชม Asahi Shuzo Co., Ltd. หนึ่งในบริษัทผลิตสาเกชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่เมือง Yamaguchi โดยได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสาเก และการนำของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไปใช้ประโยชน์ ซึ่งได้แนวคิดที่เป็นประโยชน์สำหรับนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการดำเนินงานวิจัยในอนาคต