มูลนิธิภักดี ธันวารชร และชมรมศิษย์เก่า เทคโนโลยีธรณี มข. มอบทุนสนับสนุนค่าอาหาร จำนวนเงิน 25,000 บาท ให้กับน้องนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีธรณี

    คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบพระคุณ  มูลนิธิภักดี ธันวารชร และชมรมศิษย์เก่า เทคโนโลยีธรณี มข. เป็นอย่างสูง  ที่ได้มอบทุนสนับสนุนค่าอาหาร จำนวนเงิน 25,000 บาท เพื่อนำไปใช้สำหรับค่าอาหารของน้องๆ นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  ในการออกฝึกภาคสนาม 2 ในรายวิชา TE043602 Field Work II ระหว่างวันที่ 9-30 เม.ย. 2567   พื้นที่บริเวณอำเภอเชียงคาน  อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีอาจารย์ ดร. ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกภาคสนามในครั้งนี้       ขอบคุณภาพข่าวจาก : อ.ดร. ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์

คณะเทคโนโลยี มข. ได้รับเชิญร่วมบรรยาย ห้วข้อ GLOBAL BIOTECH FORESIGHT : BUILDING FUTURE TECHNOLOGIES & BUSINESS OPPORTUNITY ในงาน LAB Future & BIO Expo 2024

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.40 น. คณะเทคโนโลยี มข. โดย ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมบรรยาย ห้วข้อ GLOBAL BIOTECH FORESIGHT : BUILDING FUTURE TECHNOLOGIES & BUSINESS OPPORTUNITY  ของงาน LAB Future & BIO Expo 2024 ในเวที ISAN Biotech conference 2024 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไคซ์ (KICE) จังหวัดขอนแก่น โดยสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย จัดประชุม ISAN Biotech Conference ในการนี้ โดย ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมบรรยาย ห้วข้อ ”GLOBAL […]

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมงาน LAB Future & BIO Expo 2024 การแสดงเทคโนโลยี เครื่องมือ นวัตกรรมไบโอเทคและห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มประเทศจีเอ็มเอส

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. งานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ โดย คุณเฉลิมภรณ์ ป้านภูมิ หัวหน้างานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ได้นำกลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมงาน “LAB Future & BIO Expo 2024” “การแสดงเทคโนโลยี เครื่องมือ นวัตกรรมไบโอเทคและห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มประเทศจีเอ็มเอส” เป็นการแสดงเทคโนโลยี เครื่องมือ นวัตกรรมไบโอเทคและห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มประเทศจีเอ็มเอส เพื่อเป็นการพัฒนาและวิสัยทัศน์ ได้ความรู้ด้านเทคโนโลยีเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในเทคโนโลยีที่ทันสมัยของปัจจุบัน ของงาน LAB Future & BIO Expo 2024 ในครั้งนี้ สำหรับงาน LAB Future & BIO Expo 2024 จัดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 9-10 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 – 17.00 […]

ต้อนรับอย่างอบอุ่น คณะเทคโนโลยี มข. จัดโครงการกิจกรรมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อการต้อนรับนักศึกษานานาชาติ ประจำปี 2567

                เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี และ นางสาวกนกอร นีระ นักวิเทศสัมพันธ์ ได้จัด โครงการกิจกรรมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อการต้อนรับนักศึกษานานาชาติ ประจำปี 2567  โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับนักศึกษานานาชาติที่เข้ามาศึกษาในคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งแบบ Full-degree และ annual exchange ประจำปี 2567 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันของนักศึกษานานาชาติ ในการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษานาทั้งในและต่างประเทศ ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับนักศึกษานานาชาติจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล (Internationalization)           ในปีนี้ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ […]

คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อ”การมีส่วนร่วมและสร้างความผูกพัน คีย์เวิร์ดแห่งความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่” และหัวข้อ AUN QA และ มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอดุมศึกษา 2565”

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เพื่อการบริหารจัดการองค์กร” ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี โดย ผศ.ดร.อารยา  เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานุช  ปิติพัฒน์ บรรยาย “การมีส่วนร่วมและสร้างความผูกพัน คีย์เวิร์ดแห่งความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่” และ รศ.ดร.วรรณวิภา  แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ วิทยากรบรรยาย “AUN QA และ มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอดุมศึกษา 2565” โดยกิจกรรมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง การอบรมนี้ได้รับองค์ความรู้ และแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความผูกพันของบุคลากร เพื่อความสำเร็จขององค์กร รวมถึงได้รับองค์ความรู้เกณฑ์การประกันคุณภาพ AUN QA และมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอดุมศึกษา 2565  ซึ่งเป็นแนวทางในการนำเกณฑ์ AUN QA มาใช้ในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอดุมศึกษา 2565  และสอดคล้องกับทิศทางนโยบายการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะเทคโนโลยี ได้เป็นอย่างดี ข่าว […]

คณะเทคโนโลยี มข. ได้มีส่วนร่วมเป็นกรรมการกิจกรรมคัดเลือกสตาร์ทอัพรอบระดับมหาวิทยาลัย (University Pithching) “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (University BootCamp)” ภายใต้ “โปรแกรมการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศ (World Class Opportunity with Experiential Learning Program) ปีที่ 2”

เมื่อวันที่ 27 – 28 เมษายน 2567 คณะเทคโนโลยี มข. โดย อาจารย์ ดร.พีระพงษ์ วงษ์ทหาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มข. ได้เป็นรับเลือกให้เป็นกรรมการกิจกรรมคัดเลือกสตาร์ทอัพรอบระดับมหาวิทยาลัย (University Pithching) ซึ่งเป็น “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (University BootCamp)” ภายใต้ “โปรแกรมการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศ (World Class Opportunity with Experiential Learning Program) ปีที่ 2″ กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ Meeting Room 5 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)  โดย ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มข. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมและกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ 3 ท่านดังนี้ 1) รศ.ดร.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มข. 2) […]

เทคโนโลยีการอาหาร มข. ส่งทีมอาจารย์และนักศึกษาจัดกิจกรรม Little Chef Class ในโครงการ Singha Summer Camp ฝึกประสบการณ์สร้างคุณค่าให้สังคม

  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำอาจารย์และนักศึกษาจัดกิจกรรม Little Chef Class ในโครงการ Singha Summer Camp ปีที่ 13 ณ บริษัท มหาสารคามเบเวอเรช จำกัด อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม นำโดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.ดร.พิมพ์นิภา หิรัณย์สร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ ผศ. ดร.อัมพร แซ่เอียว, รศ. ดร.จันทิมา ภูงามเงิน, ผศ. ดร.ปนัดดา นนทนำ, ดร.นัฐวงค์ เฟื่องไพบูลย์, ดร.พีระพงษ์ วงศ์ทหาร พร้อมนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน ทั้งเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพต่างๆ ของตนเอง รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อช่วยป้องกัน และแก้ปัญหาสังคม โดยเฉพาะจากยาเสพติด […]

ทีมนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้า Finalists ทั้ง 3 ตำแหน่ง เป็น ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 𝙁𝙤𝙎𝙏𝘼𝙏 𝙁𝙤𝙤𝙙 𝙄𝙣𝙣𝙤𝙫𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝘾𝙤𝙣𝙩𝙚𝙨𝙩 𝟮𝟬𝟮𝟰

      เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำทีมนักศึกษา เข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรม UBU-FoSTAT Food Innovation Contests 2024 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รองชนะเลิศ) ใน Theme: Food For Crisis โดยมี อ.ดร.นัฐวงค์ เฟื่องไพบูลย์ และ อ.ดร.พีระพงษ์ วงษ์ทหาร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการประกวดครั้งนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดในรอบรองชนะเลิศจำนวน 5 ทีม ประกอบไปด้วย   ทีมที่ 1: ทีมมิมีมิมีมิหมี่ สมาชิกในทีมประกอบด้วย: นายณัฐพงษ์ คมฉันท์ ชั้นปี 2 นายศิริศักดิ์ แซ่ลี้ ชั้นปี 4 […]

คณะเทคโนโลยี มข. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยี พ.ศ. 2567”

เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567  นำโดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  “การทบทวนแผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยี พ.ศ. 2567”  โดยมีวัตถุประสงค์คือ การทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยี มข. เพื่อการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และทิศทางของคณะเทคโนโลยี มข. 

คณะทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 นำโดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ บุคลากรคณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ในการนี้ โดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ไทย เนื่องในประเพณีสงกรานต์  และได้ร่วมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณาจารย์และบุคลากรที่นับถือของคณะเทคโนโลยี และได้รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน 

1 2 48