ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสง การเรืองแสง การเปล่งแสงในไมโครเพลทและคิวเรท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสง การเรืองแสง การเปล่งแสงในไมโครเพลทและคิวเรท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)