สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมอบรม ในหัวข้อ การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาประจำสาขาวิชาฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ที่ผ่าน สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาของสาขาวิชา ฯ มีทักษะพื้นฐานในด้านที่จะทำให้สามารถใช้ความรู้ที่เรียนมาได้อย่างเต็มที่ โดยเป็นการจัดอบรม ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฯ ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 จำนวน 51 คน ในหัวข้อ การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์และการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ต่อไป โดยการอบรมครั้งนี้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านที่ 1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง และสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ด้านที่ 5 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวมของข้อมูลและความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ฯ นี้ ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96

ติดต่อ สอบถาม