สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดกิจกรรมนิเทศฝึกงาน (Zoom Meetings) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชา ฯ

 

 

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. – 17.00 น. ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดกิจกรรมนิเทศฝึกงาน (Zoom Meetings) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชา ฯ จำนวน 5คน ที่ได้เข้าฝึกงานที่หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ในระหว่างวันที่ 25 เมษายน 65 –  24 มิถุนายน 65 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับ ติดตาม แนะนำ ช่วยเหลือนักศึกษาสาขาวิชา ฯ ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และการประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชา ฯ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาสาขาวิชา ฯ ที่กำลังฝึกงานอีกด้วย โดยมี ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง, ศ.ดร.ลักขณา เหล่าไพบูลย์, รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว, รศ.ดร.จิรวรรณ อภิรักษากร, ผศ.ดร.ขนิษฐา เฟียล่า, ผศ.ดร.ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์, ผศ.ดร.เพ็ญศรี ปลั่งกลาง และ อ.ดร.กรกช ฮามสุโพธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์และให้กำลังใจกับนักศึกษาสาขาวิชา ฯ สำหรับการฝึกงานตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้

 

 

 

ข่าว/ภาพ : อ.ดร.กรกช ฮามสุโพธิ์

ติดต่อ สอบถาม