หลักสูตรปริญญาตรี

Bachelor’s Degree

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของคณะเทคโนโลยี
มุ่งหวังที่จะให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ รู้พื้นฐานที่เหมาะสม เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ การนำทรัพยากร ธรรมชาติ ทางกายภาพ และทางชีวภาพ ไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ สูงสุดต่อสังคม และประเทศชาติ แนวทางของหลักสูตร จะเน้นให้นักศึกษา มีความรู้ครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎี และด้านปฏิบัติการ และได้ทดลองฝึกฝน ปฏิบัติงาน ในสภาพการทำงานจริง ตามสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถศึกษา หาความรู้ใหม่เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา และสามารถ ใช้ความรู้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

หลักสูตรที่เปิดสอน


หลักสูตรปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร

ติดต่อ สอบถาม