สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ได้จัดพิธีเปิดค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

__

 

 

___เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 08.15 น. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ได้จัดพิธีเปิดค่าย สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ รุ่นที่ ประจำปีการศึกษา 2565  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี, ผศ. นุศรา สุระโคตร, ผศ.ดร.กฤติกา ตระกูลงาม, ดร.วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  ณ ห้องสมยศ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

___มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า กัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดย มีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน ได้มอบหมายให้คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับผิดชอบ 20 จังหวัดในภาคอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถเป็นตัวแทนศูนย์ไปแข่งขันในระดับประเทศ ซึ่งจะถูกคัดเลือกเพื่อไปแข่งในระดับโลกต่อไป

___ในปีการศึกษา 2565 นี้ ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการนี้เป็นครั้งที่ 3 โดยจัดค่ายครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-25 ตุลาคม 2565 เป็นเวลา 10 วัน และจะจัดค่ายที่ 2 ในเดือนเมษายน 2566 เพื่อคัดเลือกตัวแทนศูนย์ไปแข่งขันระดับประเทศในเดือนมิถุนายน 2566 โดยมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันระดับโลกในการแข่งขันที่ชื่อว่า The International Earth Science Olympiad ครั้งที่ 16 ในเดือนกรกฎาคม 2566 ซึ่งจะจัดที่ประเทศจีน

 

 

ติดต่อ สอบถาม