สายตรงคณบดี

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ  ถนนแก้ว

คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 โทรศัพท์สายตรง 043-362120   สายภายใน  44372 โทรสาร : 043-343182

 E-Mail : portha@kku.ac.th

โปรดระบุชื่อเรื่องที่แนะนำ (Subject) หรือร้องเรียน ให้เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร

>>สายตรงคณะผู้บริหารสำนักงานคณบดี