สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์

คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สายตรงภายใน  44372
โทรสาร : 043-343182


E-Mail : arayaa@kku.ac.th