สายตรงคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์

คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทรศัพท์สายตรง 043-362120
สายภายใน  44372
โทรสาร : 043-343182


E-Mail : arayaa@kku.ac.th
โปรดระบุชื่อเรื่องที่แนะนำ (Subject) หรือร้องเรียน ให้เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร

 

 

 

 

ติดต่อ สอบถาม