ข่าวสารคณะเทคโนโลยี

ข่าวคณะเทคโนโลยีMYH’

งานสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยี มข. ได้รับเข้านักศึกษา โควต้าภาคะวันออกเฉียงเหนือ รอบ 2 ประจำปี 2567

งานสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยี มข. ได้รับเข้านักศึกษา โควต้าภาคะวันออกเฉียงเหนือ รอบ 2 ประจำปี 2567

คณะเทคโนโลยีให้การต้องรับ บริษัท ดิจิวิว แอดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป จำกัด เข้าหารือ กับคณะเทคโนโลยี มข. เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์งาน Food Pack and Warehouse Logistics Expo

คณะเทคโนโลยีให้การต้องรับ บริษัท ดิจิวิว แอดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป จำกัด เข้าหารือ กับคณะเทคโนโลยี มข. เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์งาน Food Pack and Warehouse Logistics Expo

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมประชุมกับ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้งานวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเชิงพื้นที่

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมประชุมกับ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้งานวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเชิงพื้นที่

คณบดีเข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน และ ผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ 2567

คณบดีเข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน และ ผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ 2567

คณะเทคโนโลยี มข. จัดโครงการค่ายอาสาเทคโนโลยี สู่ชนบท ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยี มข. จัดโครงการค่ายอาสาเทคโนโลยี สู่ชนบท ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยี มข. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและสุขอนามัยในการผลิตสินค้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการเรื่อง “การยกระดับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอนุรักษ์ทาม อ ภูผาม่าน ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์” ทุนพัฒนาชุมชนต้นแบบบูรณาการเชิงประเด็นตามแนวพระราชดำริ (Issue Based)

คณะเทคโนโลยี มข. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและสุขอนามัยในการผลิตสินค้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการเรื่อง “การยกระดับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอนุรักษ์ทาม อ ภูผาม่าน ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์” ทุนพัฒนาชุมชนต้นแบบบูรณาการเชิงประเด็นตามแนวพระราชดำริ (Issue Based)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะเทคโนโลยี 11/2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะเทคโนโลยี 11/2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ให้การต้อนรับ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 (สรข.2) ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ให้การต้อนรับ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 (สรข.2) ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน

คณะเทคโนโลยี มข. ได้ให้ความรู้อบรม Workshop การส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสังคมด้วยระบบเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่า ประจำปี 2567 ณ นิคมสร้างตนเองโนนสัง จ.หนองบัวลำภู

คณะเทคโนโลยี มข. ได้ให้ความรู้อบรม Workshop การส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสังคมด้วยระบบเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่า ประจำปี 2567 ณ นิคมสร้างตนเองโนนสัง จ.หนองบัวลำภู

คณบดีคณะเทคโนโลยีเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ คุณสมบัติ บงกซโอฬาร “ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำคณะเทคโนโลยี 2566

คณบดีคณะเทคโนโลยีเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ คุณสมบัติ บงกซโอฬาร “ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำคณะเทคโนโลยี 2566

บริษัท DHi Service (Thailand) Limited ในเครือบริษัท Excellent Log เข้าแนะนำบริษัท และแนะนำอาชีพ Mudlogger พร้อมทั้งรับสมัครงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

บริษัท DHi Service (Thailand) Limited ในเครือบริษัท Excellent Log เข้าแนะนำบริษัท และแนะนำอาชีพ Mudlogger พร้อมทั้งรับสมัครงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดกิจกรรมเตรียมพร้อมสู่ตลาดงาน ส่งผ่านประสบการณ์จากพี่สู่น้อง

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดกิจกรรมเตรียมพร้อมสู่ตลาดงาน ส่งผ่านประสบการณ์จากพี่สู่น้อง

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยี มข. ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยี มข. ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะเทคโนโลยี 26/2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ทดสอบคอมพิวเตอร์และทดสอบความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะเทคโนโลยี 26/2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ทดสอบคอมพิวเตอร์และทดสอบความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1 2 3 52

ข่าวการศึกษา

Biotechnology Applications in Industry ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจากพี่สู่น้อง

Biotechnology Applications in Industry ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจากพี่สู่น้อง

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เทคโนโลยีชึวภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงานอุตสาหกรรมอาหาร ของสาขาเทคโนโลยีการอาหาร

เทคโนโลยีชึวภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงานอุตสาหกรรมอาหาร ของสาขาเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดกิจกรรม “Biotechnology in Food Industry” แลกเปลียนเรียนรู้จากรุ่นพี่ สู่ประสบการณ์การทำงานจริง

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดกิจกรรม “Biotechnology in Food Industry” แลกเปลียนเรียนรู้จากรุ่นพี่ สู่ประสบการณ์การทำงานจริง

นักศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติ เยือนคณะเทคโนโลยี มข. ร่วมฝึกอบรมทักษะทางเทคนิค (Technical Skill Training) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “Overseas Training Program”

นักศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติ เยือนคณะเทคโนโลยี มข. ร่วมฝึกอบรมทักษะทางเทคนิค (Technical Skill Training) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “Overseas Training Program”

คณะเทคโนโลโลยี มข. ร่วมกิจกรรม “มหัศจรรย์ 6 หมวดหินแห่งอุทยานธรณีขอนแก่น” สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทางธรณีให้เด็กและเยาวชน

คณะเทคโนโลโลยี มข. ร่วมกิจกรรม “มหัศจรรย์ 6 หมวดหินแห่งอุทยานธรณีขอนแก่น” สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทางธรณีให้เด็กและเยาวชน

คณะเทคโนโลยี นำนักศึกษาเข้าดูงาน ในบริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น)

คณะเทคโนโลยี นำนักศึกษาเข้าดูงาน ในบริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น)

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หลักสูตรการจัดการเกษตรปลอดภัยและการเกษตรอินทรีย์ โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หลักสูตรการจัดการเกษตรปลอดภัยและการเกษตรอินทรีย์ โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมประชุมวิชาการ IGCP-700 Palaeozoic Carbonate Build-ups in South East Asia

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมประชุมวิชาการ IGCP-700 Palaeozoic Carbonate Build-ups in South East Asia

ศิษย์เก่าดีเด่นของคณะ ปี 2564 ให้ความอนุเคราะห์มาสอนทักษะการอ่านแบบ 3D  การสร้างแบบจำลอง 3D จากแบบวิศวกรรม  และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ในเส้นทางการทำงานจนประสบความสำเร็จ ให้กับนักศึกษปี 2 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

ศิษย์เก่าดีเด่นของคณะ ปี 2564 ให้ความอนุเคราะห์มาสอนทักษะการอ่านแบบ 3D  การสร้างแบบจำลอง 3D จากแบบวิศวกรรม  และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ในเส้นทางการทำงานจนประสบความสำเร็จ ให้กับนักศึกษปี 2 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ สู่ “รางวัลเหรียญทอง” การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ สู่ “รางวัลเหรียญทอง” การแข่งขันการนำเสนอโครงงาน

คณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี GEOTHAI 2023 “ต่อยอดองค์ความรู้ธรณีไทย ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

คณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี GEOTHAI 2023 “ต่อยอดองค์ความรู้ธรณีไทย ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มข. จัดกิจกรรม เทรนด์เทคโนโลยีชีวภาพ !! สุดต๊าซที่ปี 3 ไม่ควรพลาด

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มข. จัดกิจกรรม เทรนด์เทคโนโลยีชีวภาพ !! สุดต๊าซที่ปี 3 ไม่ควรพลาด

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มข. คว้ารางวัลเหรียญทองแดงในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)”

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มข. คว้ารางวัลเหรียญทองแดงในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)”

 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี จัดอบรม หัวข้อ”การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21″ 

 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี จัดอบรม หัวข้อ”การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21″ 

1 2 3 11

ข่าวรับสมัคร/ทุนการศึกษา

ประกาศคณะเทคโนโลยี 11/2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะเทคโนโลยี 11/2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยี มข. ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยี มข. ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะเทคโนโลยี 26/2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ทดสอบคอมพิวเตอร์และทดสอบความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะเทคโนโลยี 26/2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ทดสอบคอมพิวเตอร์และทดสอบความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะเทคโนโลยี ที่ 24/2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะเทคโนโลยี ที่ 24/2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติ (ทดสอบสอน) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติ (ทดสอบสอน) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการแผนและสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการแผนและสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะเทคโนโลยี มข. เข้ารับสัมภาษณ์ทุนศึกษา ประเภท ข. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะเทคโนโลยี มข. เข้ารับสัมภาษณ์ทุนศึกษา ประเภท ข. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักศึษาที่ได้รับทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยี ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักศึษาที่ได้รับทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยี ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566

นักศึกษา คณะเทคโนโลยี ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท ในโครงการ มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา เรียนดี และมีความประพฤติเรียบร้อย

นักศึกษา คณะเทคโนโลยี ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท ในโครงการ มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา เรียนดี และมีความประพฤติเรียบร้อย

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 เข้ารับทุนการศึกษากับพระมหาบุญตา ชาตปุญโญ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 เข้ารับทุนการศึกษากับพระมหาบุญตา ชาตปุญโญ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี มข. คว้าทุน TED Fund โครงการ IDEA มูลค่ากว่า 100,000 บาท นำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สู่ตลาดจริง ”

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี มข. คว้าทุน TED Fund โครงการ IDEA มูลค่ากว่า 100,000 บาท นำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สู่ตลาดจริง ”

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มข. คว้ารางวัลเหรียญทองแดงในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)”

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มข. คว้ารางวัลเหรียญทองแดงในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)”

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภท ก. และ ข. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภท ก. และ ข. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566

มูลนิธิภักดี ธันวารชร มอบทุนสนับสนุนการออกสนามของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

มูลนิธิภักดี ธันวารชร มอบทุนสนับสนุนการออกสนามของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

ทุนพัฒนาการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566

ทุนพัฒนาการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566

ข่าวประกวดราคา

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เครื่องทดสอบรสชาติอาหารด้วยลิ้น อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน ๑ ชุ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชุดอุปกรณ์การขึ้นรูปการผลิตเนื้อเทียมจากพืช แบบ ๓ มิติ จํานวน ๑ ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชุดวิเคราะห์ทดสอบเพื่อหาอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ อาหารฟังก์ชั่นเพื่อสุขภาพ จํานวน ๑ ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชุดเครื่องมือวิเคราะห์สมบัติกระแสการไหลของ สารสําหรับอาหารเชิงฟังก์ชั่น จํานวน ๑ ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชุดอ่านและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ จํานวน ๑ ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เครื่องสํารวจวัดสนามแม่เหล็กโลก จํานวน ๑ ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ชนิดพกพา จํานวน ๑ ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชุดเพาะเลี้ยงเซลส์พืชแบบเขย่าภายใต้สภาวะการ ให้แสงสว่างและควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ จํานวน ๑ ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชุดเครื่องวิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโนและกรด อินทรีย์โดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟี่ของเหลว สมรรถนะสูง จํานวน ๑ ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตู้บ่มสําหรับเพาะเลี้ยงเซลส์สัตว์ภายใต้สภาวะที่มี ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จํานวน ๑ ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ ทล.1/2566 การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง เผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ชื่อโครงการ ชุดระบบคู่แฝดเสมือนจริงแบบอัจฉริยะในอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเพาะเลี้ยงเซลส์พืชเพื่อผลิตสารสำคัญทางชีวภาพแบบอัตโนมัติ  จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา  จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาชื้อเครื่องบันทึกอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเพื่อคำนวณหรือกำหนดเวลาในการฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 2 3 6

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีทุกท่าน เข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนปฎิบัติการคณะเทคโนโลยี 2567″ วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีทุกท่าน เข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนปฎิบัติการคณะเทคโนโลยี 2567″ วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชม ยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ สลักคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชม ยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ สลักคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

ประกาศคณะเทคโนโลยี 11/2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะเทคโนโลยี 11/2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี มข. ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ คุณสมบัติ บงกชโอฬาร ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะเทคโนโลยี ประจำปี 2566

คณะเทคโนโลยี มข. ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ คุณสมบัติ บงกชโอฬาร ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะเทคโนโลยี ประจำปี 2566

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยี มข. ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยี มข. ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชม ยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชม ยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นัฐวงค์ เฟื่องไพบูลย์ และ ดร.พีระพงษ์ วงษ์ทหาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกโครงการสนับสนุนบุคลากร วทน.

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นัฐวงค์ เฟื่องไพบูลย์ และ ดร.พีระพงษ์ วงษ์ทหาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกโครงการสนับสนุนบุคลากร วทน.

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่างๆ เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA Version 4

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่างๆ เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA Version 4

ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติ (ทดสอบสอน) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติ (ทดสอบสอน) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คว้ารางวัล เหรียญเงิน “Young Rising Stars of Science Award 2023” ในระดับนานาชาติ

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คว้ารางวัล เหรียญเงิน “Young Rising Stars of Science Award 2023” ในระดับนานาชาติ

นักวิจัยชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศส เยือนคณะเทคโนโลยี ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)

นักวิจัยชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศส เยือนคณะเทคโนโลยี ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการแผนและสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการแผนและสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมภาคภูมิใจและแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี มข. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในวาระครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2565-2666

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมภาคภูมิใจและแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี มข. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในวาระครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2565-2666

TE KKU International Food Festival 2024″Food Heritage for Future: Uncovering the Hidden Recipe”

TE KKU International Food Festival 2024″Food Heritage for Future: Uncovering the Hidden Recipe”

1 2 3 13

วีดีทัศน์

วีดีทัศน์ ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

วีดีทัศน์ ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

วีดิทัศน์กิจกรรมรับปริญญา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

วีดิทัศน์กิจกรรมรับปริญญา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

Landslide หรือ ดินถล่ม คืออะไร?

Landslide หรือ ดินถล่ม คืออะไร?

มข.เปิดเวทีประลองออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร หวังพัฒนาธุรกิจไทยสู่ครัวโลก

มข.เปิดเวทีประลองออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร หวังพัฒนาธุรกิจไทยสู่ครัวโลก

วีดีโอแนะนำสาขาวิชา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Introducing the Faculty of Technology, Khon Kaen University.

วีดีโอแนะนำสาขาวิชา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Introducing the Faculty of Technology, Khon Kaen University.

ภาพกิจกรรม ปี 2562 และสวัสดีปีใหม่ 2563

ภาพกิจกรรม ปี 2562 และสวัสดีปีใหม่ 2563

กิจกรรม TE HAPPY ครั้งที่ 8

กิจกรรม TE HAPPY ครั้งที่ 8

วีดีทัศน์กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2562

วีดีทัศน์กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2562

สารเสริมอาหาร : แอนโทไซยานิน และใยอาหารละลายน้ำสกัดจากข้าว

สารเสริมอาหาร : แอนโทไซยานิน และใยอาหารละลายน้ำสกัดจากข้าว

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

TE Happy แห่งความสุขครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

TE Happy แห่งความสุขครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

ไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ -พรีไบโอติกชนิดใหม่ ต้านมะเร็งลำไส้

ไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ -พรีไบโอติกชนิดใหม่ ต้านมะเร็งลำไส้

TE HAPPY แห่งความสุข ครั้งที่ 6

TE HAPPY แห่งความสุข ครั้งที่ 6

TE HAPPY แห่งความสุข ครั้งที่ 5

TE HAPPY แห่งความสุข ครั้งที่ 5

KM ครั้งที่ 3 ผูกพัน แบ่งปัน เรียนรู้

KM ครั้งที่ 3 ผูกพัน แบ่งปัน เรียนรู้