ข่าวสารคณะเทคโนโลยี

.

Review article Volatile Fatty Acid Production from Organic Waste with the Emphasis on Membrane-Based Recovery

Review article Volatile Fatty Acid Production from Organic Waste with the Emphasis on Membrane-Based Recovery

By 1 ธันวาคม 2021
ขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือกับบัณฑิตคณะเทคโนโลยีที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2564 เข้ากรอกข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิต ตาม QR Code ที่แนบ

ขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือกับบัณฑิตคณะเทคโนโลยีที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2564 เข้ากรอกข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิต ตาม QR Code ที่แนบ

By 1 ธันวาคม 2021
คณะเทคโนโลยี ประชุมหารือสืบสานความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีกับชมรมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี ประชุมหารือสืบสานความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีกับชมรมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี

By 22 พฤศจิกายน 2021
คณะเทคโนโลยี ร่วมออกโรงทานเนื่องในวันเทศกาลลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2564

คณะเทคโนโลยี ร่วมออกโรงทานเนื่องในวันเทศกาลลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2564

By 22 พฤศจิกายน 2021
คณะเทคโนโลยีต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ร่วมประชุมหารือการวิจัยด้านอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ร่วมประชุมหารือการวิจัยด้านอุตสาหกรรม

By 22 พฤศจิกายน 2021
คณะเทคโนโลยีจัดบรรยายพิเศษด้านการจัดการหลักสูตรกระบวนทัศน์ใหม่แก่อาจารย์

คณะเทคโนโลยีจัดบรรยายพิเศษด้านการจัดการหลักสูตรกระบวนทัศน์ใหม่แก่อาจารย์

By 17 พฤศจิกายน 2021
คณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะเทคโนโลยีเข้าร่วมอบรม เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินนการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ครั้งที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

คณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะเทคโนโลยีเข้าร่วมอบรม เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินนการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ครั้งที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

By 9 พฤศจิกายน 2021
คณบดี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มข.” ต้อนรับเดือนพฤศจิกายน 64″

คณบดี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มข.” ต้อนรับเดือนพฤศจิกายน 64″

By 5 พฤศจิกายน 2021
คณะเทคโนโลยีร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในกิจกรรม “มข.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”

คณะเทคโนโลยีร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในกิจกรรม “มข.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”

By 28 ตุลาคม 2021
คณบดี เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ  ใน กิจกรรม “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณบดี เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ  ใน กิจกรรม “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

By 22 ตุลาคม 2021
คณะเทคโนโลยี ต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นด้วยนวัตกรรมเพื่อสังคม

คณะเทคโนโลยี ต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นด้วยนวัตกรรมเพื่อสังคม

By 21 ตุลาคม 2021
คณบดีคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (food pilot plant)

คณบดีคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (food pilot plant)

By 20 ตุลาคม 2021
คณบดี และทีมผู้บริหาร ยินดีต้อนรับนายกสภามาหวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณบดี และทีมผู้บริหาร ยินดีต้อนรับนายกสภามาหวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

By 19 ตุลาคม 2021
คณะเทคโนโลยี ร่วมใจ สมทบช่วยผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี ร่วมใจ สมทบช่วยผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

By 18 ตุลาคม 2021
คณบดีคณะเทคโนโลยี ลงพื้นที่ให้ความรู้ U2T ตำบลหนองไผ่ จังหวัดขอนแก่น

คณบดีคณะเทคโนโลยี ลงพื้นที่ให้ความรู้ U2T ตำบลหนองไผ่ จังหวัดขอนแก่น

By 18 ตุลาคม 2021
1 2 3 17
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 3 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร การใช้ชีวิตในช่วงวิกฤตโควิด-19

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 3 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร การใช้ชีวิตในช่วงวิกฤตโควิด-19

By 30 กันยายน 2021
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ How to present and interpret the data

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ How to present and interpret the data

By 10 กันยายน 2021
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Techniques on getting the right paper for your research และหัวข้อ Application of nanotechnology in biomaterials research

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Techniques on getting the right paper for your research และหัวข้อ Application of nanotechnology in biomaterials research

By 10 กันยายน 2021
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัด อบรมออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง การใช้สารสนเทศออนไลน์เพื่อการสืบค้นข้อมูลและการเตรียมรายงานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัด อบรมออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง การใช้สารสนเทศออนไลน์เพื่อการสืบค้นข้อมูลและการเตรียมรายงานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

By 9 กันยายน 2021
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพจัดอบรม ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom หัวข้อเรื่อง วงจรบริหารงานคุณภาพกับการทำงานเป็นทีม ให้กับกลุ่มผู้นำนักศึกษาคณะกรรมการชุมนุมนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (ชนช.)

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพจัดอบรม ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom หัวข้อเรื่อง วงจรบริหารงานคุณภาพกับการทำงานเป็นทีม ให้กับกลุ่มผู้นำนักศึกษาคณะกรรมการชุมนุมนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (ชนช.)

By 19 สิงหาคม 2021
คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดการอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อเรื่อง การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดการอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อเรื่อง การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

By 18 สิงหาคม 2021
นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีได้รับรางวัล  Best Presentation Award จากการนำเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ SUT-IVCST 2021

นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีได้รับรางวัล Best Presentation Award จากการนำเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ SUT-IVCST 2021

By 13 สิงหาคม 2021
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ NatGen 5th

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ NatGen 5th

By 11 สิงหาคม 2021
นักศึกษาเทคโนโลยีการอาหารได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ครั้งที่ 5 (COCEAM 2021)

นักศึกษาเทคโนโลยีการอาหารได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ครั้งที่ 5 (COCEAM 2021)

By 20 กรกฎาคม 2021
สหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2564

สหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2564

By 29 มิถุนายน 2021
แนะแนวอาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

แนะแนวอาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

By 2 เมษายน 2021
คณะเทคโนโลยีจัดอบรม หัวข้อ “English Conversation at Work” สำหรับนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีจัดอบรม หัวข้อ “English Conversation at Work” สำหรับนักศึกษา

By 1 เมษายน 2021
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดกิจกรรม ออกกำลังจิตยุคโควิดเพื่อเตรียมพร้อมสู่การพัฒนา ให้กับนักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดกิจกรรม ออกกำลังจิตยุคโควิดเพื่อเตรียมพร้อมสู่การพัฒนา ให้กับนักศึกษา

By 25 มีนาคม 2021
คณะเทคโนโลยีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Job Interview” สำหรับนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Job Interview” สำหรับนักศึกษา

By 23 มีนาคม 2021
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรม หัวข้อ “ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ” 

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรม หัวข้อ “ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ” 

By 9 มีนาคม 2021
1 2 3 5
ประกาศสัมภาษณ์ทุน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564  แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ประกาศสัมภาษณ์ทุน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

By 19 สิงหาคม 2021
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ จากประเทศในแถบทวีปแอฟริกา ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ จากประเทศในแถบทวีปแอฟริกา ประจำปีงบประมาณ 2564

By 24 มิถุนายน 2021
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ จากประเทศในแถบทวีปแอฟริกา ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ จากประเทศในแถบทวีปแอฟริกา ประจำปีงบประมาณ 2564

By 11 มิถุนายน 2021
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าดำเนินการร้านค้า ภายในบริเวรโรงอาหารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าดำเนินการร้านค้า ภายในบริเวรโรงอาหารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

By 12 พฤศจิกายน 2020
ประกาศผลการสัมภาษณ์งาน ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำศูนย์วิจัยการหมักฯ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศผลการสัมภาษณ์งาน ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำศูนย์วิจัยการหมักฯ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

By 30 ตุลาคม 2020
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้าสัมภาษณ์งานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์วิจัยการหมักฯ  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้าสัมภาษณ์งานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์วิจัยการหมักฯ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

By 29 ตุลาคม 2020
ประกาศ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์การหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คณะเทคโนโลยี มข. จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์การหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คณะเทคโนโลยี มข. จำนวน 1 อัตรา

By 14 ตุลาคม 2020
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าดำเนินการร้านค้า ภายในบริเวณโรงอาหารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าดำเนินการร้านค้า ภายในบริเวณโรงอาหารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

By 7 ตุลาคม 2020
ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

By 30 มิถุนายน 2020
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ

By 30 มกราคม 2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย ประจำปีการศึกษา 2562

By 22 มกราคม 2020
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

By 23 ธันวาคม 2019
ทุนสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และ  ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพลธ์

ทุนสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และ ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพลธ์

By 30 กันยายน 2019

ขยายเวลารับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

By 21 สิงหาคม 2019
ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

By 19 สิงหาคม 2019
ประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องลิควิดโครมาโตรกราฟี่สมรรถนะสูง (HPLC) จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องลิควิดโครมาโตรกราฟี่สมรรถนะสูง (HPLC) จำนวน 1 ชุด

By 3 ธันวาคม 2021

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็อกทรอนิกส์ (e-bidding)

By 9 พฤศจิกายน 2021

ประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องลิควิดโครมาโตรกราฟี่สมรรถนะสูง (HPLC) จำนวน 1 ชุด

By 9 พฤศจิกายน 2021

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 20 กรกฎาคม 2021
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานกิจกรรมหน้าอาคาร TE06 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานกิจกรรมหน้าอาคาร TE06 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 23 กุมภาพันธ์ 2021
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาดาดฟ้าอาคาร TE06 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาดาดฟ้าอาคาร TE06 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 1 กุมภาพันธ์ 2021
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภบาลอาคาร TE01-TE06  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภบาลอาคาร TE01-TE06 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 12 มกราคม 2021
ประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการการเรียนรู้และประยุกต์ด้านการถ่ายเทความร้อน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการการเรียนรู้และประยุกต์ด้านการถ่ายเทความร้อน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 29 ธันวาคม 2020
ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 17 ธันวาคม 2020
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือกรองแบบปิดตาย จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือกรองแบบปิดตาย จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 15 ธันวาคม 2020
ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการการเรียนรู้ สำหรับงานภูมิสารสนเทศ จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการการเรียนรู้ สำหรับงานภูมิสารสนเทศ จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 15 ธันวาคม 2020
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 15 ธันวาคม 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้อุตสาหกรรมเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้อุตสาหกรรมเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 30 พฤศจิกายน 2020
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 ราการ ชุดเครื่องทือจาร์เทสต์พร้อมเครื่องวัดความขุ่น และชุดเครื่องมือกรองแบบปิดตาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 ราการ ชุดเครื่องทือจาร์เทสต์พร้อมเครื่องวัดความขุ่น และชุดเครื่องมือกรองแบบปิดตาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 24 พฤศจิกายน 2020
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 ราการ ปั้มดูดจ่ายสารเคมีแบบรีดท่อแบบอัตราการไหลต่ำ และชุดเครื่องกลั่นระเหยแบบหมุนภายใต้สูญญากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 ราการ ปั้มดูดจ่ายสารเคมีแบบรีดท่อแบบอัตราการไหลต่ำ และชุดเครื่องกลั่นระเหยแบบหมุนภายใต้สูญญากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

By 24 พฤศจิกายน 2020
ฉบับที่ 11 ปี 2564 ประจำเดือน : พฤศจิกายน 2564

ฉบับที่ 11 ปี 2564 ประจำเดือน : พฤศจิกายน 2564

By 5 พฤศจิกายน 2021
ฉบับที่ 10 ปี 2564 ประจำเดือน : ตุลาคม 2564

ฉบับที่ 10 ปี 2564 ประจำเดือน : ตุลาคม 2564

By 20 ตุลาคม 2021
ฉบับที่ 9 ปี 2564 ประจำเดือน : กันยายน 2564

ฉบับที่ 9 ปี 2564 ประจำเดือน : กันยายน 2564

By 20 ตุลาคม 2021
ฉบับที่ 8 ปี 2564 ประจำเดือน : สิงหาคม 2564

ฉบับที่ 8 ปี 2564 ประจำเดือน : สิงหาคม 2564

By 26 สิงหาคม 2021
ฉบับที่ 7 ปี 2564 ประจำเดือน : กรกฎาคม 2564

ฉบับที่ 7 ปี 2564 ประจำเดือน : กรกฎาคม 2564

By 24 สิงหาคม 2021
ฉบับที่ 6 ปี 2564 ประจำเดือน : มิถุนายน 2564

ฉบับที่ 6 ปี 2564 ประจำเดือน : มิถุนายน 2564

By 14 มิถุนายน 2021
ฉบับที่ 5 ปี 2564 ประจำเดือน : พฤษภาคม 2564

ฉบับที่ 5 ปี 2564 ประจำเดือน : พฤษภาคม 2564

By 14 มิถุนายน 2021
ฉบับที่ 4 ปี 2564 ประจำเดือน : เมษายน 2564

ฉบับที่ 4 ปี 2564 ประจำเดือน : เมษายน 2564

By 11 มิถุนายน 2021
ฉบับที่ 3 ปี 2564 ประจำเดือน : มีนาคม 2564

ฉบับที่ 3 ปี 2564 ประจำเดือน : มีนาคม 2564

By 29 มีนาคม 2021
ฉบับที่ 2 ปี 2564 ประจำเดือน : กุมภาพันธ์ 2564

ฉบับที่ 2 ปี 2564 ประจำเดือน : กุมภาพันธ์ 2564

By 25 กุมภาพันธ์ 2021
ฉบับที่ 1 ปี 2564 ประจำเดือน : มกราคม 2564

ฉบับที่ 1 ปี 2564 ประจำเดือน : มกราคม 2564

By 15 กุมภาพันธ์ 2021
ฉบับที่ 12 ปี 2563 ประจำเดือน : ธันวาคม 2563

ฉบับที่ 12 ปี 2563 ประจำเดือน : ธันวาคม 2563

By 18 มกราคม 2021
ฉบับที่ 11 ปี 2563 ประจำเดือน : พฤศจิกายน 2563

ฉบับที่ 11 ปี 2563 ประจำเดือน : พฤศจิกายน 2563

By 13 พฤศจิกายน 2020
ฉบับที่ 10 ปี 2563 ประจำเดือน : ตุลาคม 2563

ฉบับที่ 10 ปี 2563 ประจำเดือน : ตุลาคม 2563

By 16 ตุลาคม 2020
ฉบับที่ 9 ปี 2563 ประจำเดือน : กันยายน 2563

ฉบับที่ 9 ปี 2563 ประจำเดือน : กันยายน 2563

By 23 กันยายน 2020
Landslide หรือ ดินถล่ม คืออะไร?

Landslide หรือ ดินถล่ม คืออะไร?

By 8 มิถุนายน 2021
มข.เปิดเวทีประลองออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร หวังพัฒนาธุรกิจไทยสู่ครัวโลก

มข.เปิดเวทีประลองออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร หวังพัฒนาธุรกิจไทยสู่ครัวโลก

By 20 สิงหาคม 2020
วีดีโอแนะนำสาขาวิชา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Introducing the Faculty of Technology, Khon Kaen University.

วีดีโอแนะนำสาขาวิชา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Introducing the Faculty of Technology, Khon Kaen University.

By 19 สิงหาคม 2020
ภาพกิจกรรม ปี 2562 และสวัสดีปีใหม่ 2563

ภาพกิจกรรม ปี 2562 และสวัสดีปีใหม่ 2563

By 17 มกราคม 2020
กิจกรรม TE HAPPY ครั้งที่ 8

กิจกรรม TE HAPPY ครั้งที่ 8

By 9 กรกฎาคม 2019
วีดีทัศน์กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2562

วีดีทัศน์กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2562

By 7 มกราคม 2019
สารเสริมอาหาร : แอนโทไซยานิน และใยอาหารละลายน้ำสกัดจากข้าว

สารเสริมอาหาร : แอนโทไซยานิน และใยอาหารละลายน้ำสกัดจากข้าว

By 4 ตุลาคม 2018
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

By 17 กันยายน 2018
TE Happy แห่งความสุขครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

TE Happy แห่งความสุขครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

By 17 สิงหาคม 2018
ไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ -พรีไบโอติกชนิดใหม่ ต้านมะเร็งลำไส้

ไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ -พรีไบโอติกชนิดใหม่ ต้านมะเร็งลำไส้

By 7 กุมภาพันธ์ 2018
TE HAPPY แห่งความสุข ครั้งที่ 6

TE HAPPY แห่งความสุข ครั้งที่ 6

By 9 มกราคม 2017
TE HAPPY แห่งความสุข ครั้งที่ 5

TE HAPPY แห่งความสุข ครั้งที่ 5

By 29 กรกฎาคม 2016
KM ครั้งที่ 3  ผูกพัน แบ่งปัน เรียนรู้

KM ครั้งที่ 3 ผูกพัน แบ่งปัน เรียนรู้

By 28 กรกฎาคม 2016
TE HAPPY แห่งความสุข ครั้งที่ 4

TE HAPPY แห่งความสุข ครั้งที่ 4

By 1 มกราคม 2016
เบเกอรี่หอมอร่อย BY TECHNO BAKE

เบเกอรี่หอมอร่อย BY TECHNO BAKE

By 22 กรกฎาคม 2015
ติดต่อ สอบถาม