ระบบสารสนเทศ

ระบบจองห้องเรียน

Classroom

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

KKU – MIS-PD

ระบบจองรถ

Car reservation system

ระบบจัดซื้อ-จัดจ้าง

Procure

ระบบบริหารจัดการเอกสาร

KKU DMS

ระบบลาออนไลน์

Office

ระบบเดินทางไปราชการ

Travel to government service

ระบบออกหนังสือรับรองบุคลากร