แนะนำคณะ

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติความเป็นมาของคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

___ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2527 โดย มีวัตถุประสงค์หลักคือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทำการศึกษาวิจัยและให้บริการทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการนำทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพและทางกายภาพมาใช้ อย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีมีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งเป็นองค์กรชั้นนำของเอเชีย มุ่งผลิตนักเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม ผลิตผลงานทางเทคโนโลยีและผลงานการวิจัย รวมถึงการให้บริการทางวิชาการที่คุณภาพสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติโดยอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการประยุกต์ความรู้มุ่งพัฒนา นวัตกรรมและการแก้ปัญหา (ในลักษณะสหวิทยาการ)  เพื่อสนองความต้องการของสังคม

นอกจากการจัดการเรียนการสอนแล้วนั้น คณะฯ ยังได้จัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางขึ้นจำนวน 2 ศูนย์ด้วยกัน คือ ศูนย์วิจัยการหมักเพิ่มเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (FerVAAP) และศูนย์วิจัยน้ำบาดาล (GWRC) เพื่อเป็นศูนย์การวิจัยทางด้านชีวภาพและน้ำบาดาล ตามลำดับ ผลงานหรือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคณะ คือ คณะฯ เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านธรณีวิทยา ศูนย์เรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมอาหารและชีวภาพ โดยมีพิพิธภัณฑ์หินและห้องปฏิบัติหารทางอาหาร (ห้องเบเกอร์รี่) เป็นเครื่องการันตี จนคณะฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในด้าน “คณะวิชาที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเยี่ยม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ประจำปี 2554

ปณิธาน

____คณะเทคโนโลยีมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ศึกษาวิจัย และให้บริการทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการนำทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพ และทางกายภาพมาใช้อย่างเหมาะสมและให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้แล้วคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน มีทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและดำรงตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและประชาคมโลก

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะเทคโนโลยีได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้เป็น 2 ระยะ ดังนี้คือ

วิสัยทัศน์ระยะยาว (พ.ศ. 2560 – 2570) คือ “มุ่งเป็นองค์กรชั้นนำของเอเชีย
ในการผลิตนักเทคโนโลยีและผลงานทางเทคโนโลยีบนพื้นฐานของกระบวนการประยุกต์ความรู้ มุ่งพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหาในลักษณะ
สหวิทยาการ เพื่อสนองความต้องการของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”

วิสัยทัศน์ระยะสั้น (พ.ศ. 2560 – 2563) คือ “เป็นสถาบันชั้นนำในการผลิตบัณฑิต และผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน”

 

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจหลักที่สำคัญของคณะเทคโนโลยี ประกอบด้วย 5 พันธกิจหลักคือ

 

พันธกิจที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต

 1.  พัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและผ่านการรับรองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนการผลักดันหลักสูตรให้ได้การรับรองมาตรฐาน
  คุณวุฒิในระดับนานาชาติ เช่น AUN-QA
 2.  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรร่วม แบบสองปริญญา
  (dual degree) เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
 3.  เพิ่มคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ตลอดจนการเพิ่มจำนวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ เพื่อมุ่งสู่ความเป็น
  เลิศทางด้านวิชาการและการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
 4.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีความเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีทักษะการเรียน
  รู้ในศตวรรษที่ 21
 5.  เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ให้นักศึกษาทุกระดับ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และปรับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเรียนรู้
  ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student center learning)


  พันธกิจที่ 2 ด้านการวิจัย
  1) พัฒนาระบบและกลไก ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร เพื่อการผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มี
  คุณภาพสูงและสามารถเผยแพร่ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
  2) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างกลุ่มวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองนโยบายด้านการวิจัย
  ของมหาวิทยาลัย และนโยบายของประเทศ
  3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันการผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สร้างองค์
  ความรู้ใหม่หรือแก้ปัญหาในรูปแบบสหวิทยาการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  4) ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อรับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  5) ส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือแก้ปัญหาของสังคม และก่อให้เกิดรายได้กับคณะเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านงบ
  ประมาณในอนาคต


  พันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ
  1) ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคมด้านอุตสาหกรรมเกษตรและทรัพยากรทางธรณี เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการสร้างรายได้
  สำหรับการพัฒนาและพึ่งตนเอง
  2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพา
  ตนเองได้อย่างยั่งยืน


  พันธกิจที่ 4 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  1) ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตหรือภูมิปัญญาพื้นบ้าน
  2) ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม


  พันธกิจที่ 5 ด้านบริหารจัดการ
  1) เป็นคณะที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  2) ปรับโครงสร้างของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นคุณภาพทางวิชาการ ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ การลดความซ้ำซ้อน และการเพิ่ม
  ประสิทธิภาพในการบริหาร
  3) การบริหารจัดการทรัพยากรของคณะเพื่อก่อให้เกิดรายได้สำหรับการพึ่งพาตนเองด้านงบประมาณ
  4) การพัฒนาระบบสารสนเทศในบริบทของคณะ เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  5) ปรับโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติของบุคลากรภายในคณะ

สมรรถนะหลักขององค์กร

 

 
 

 

“ผลิตบัณฑิต ผลงานวิจัย และผลงานการให้บริการวิชาการ
คุณภาพสูงทางด้านเทคโนโลยีธรณี เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการผลิต”

 

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

ค่านิยมองค์กรของคณะเทคโนโลยีคือ “มุ่งเน้นผู้เรียน และความรับผิดชอบต่อสังคม”

สัญลักษณ์ คณะเทคโนโลยี
สัญลักษณ์ คณะเทคโนโลยี
(ดาวน์โหลด)

 ดอกไม้ประจำคณะ ดอกเฟื่องฟ้า
 ดอกไม้ประจำคณะ ดอกเฟื่องฟ้า
สีประจำคณะ สีแดง
สีประจำคณะ สีแดง