แนะนำคณะ

แนะนำคณะ

ประวัติความเป็นมาของ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

        คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2527 โดย มีวัตถุประสงค์หลักคือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทำการศึกษาวิจัยและให้บริการทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการนำทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพและทางกายภาพมาใช้ อย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

         ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีมีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งเป็นองค์กรชั้นนำของเอเชีย มุ่งผลิตนักเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม ผลิตผลงานทางเทคโนโลยีและผลงานการวิจัย รวมถึงการให้บริการทางวิชาการที่คุณภาพสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติโดยอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการประยุกต์ความรู้มุ่งพัฒนา นวัตกรรมและการแก้ปัญหา (ในลักษณะสหวิทยาการเพื่อสนองความต้องการของสังคม

        นอกจากการจัดการเรียนการสอนแล้วนั้น คณะฯ ยังได้จัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางขึ้นจำนวน 2 ศูนย์ด้วยกัน คือ ศูนย์วิจัยการหมักเพิ่มเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (FerVAAP) และศูนย์วิจัยน้ำบาดาล (GWRC) เพื่อเป็นศูนย์การวิจัยทางด้านชีวภาพและน้ำบาดาล ตามลำดับ

         ผล งานหรือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคณะ คือ คณะฯ เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านธรณีวิทยา ศูนย์เรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมอาหารและชีวภาพ โดยมีพิพิธภัณฑ์หินและห้องปฏิบัติหารทางอาหาร (ห้องเบเกอร์รี่) เป็นเครื่องการันตี จนคณะฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในด้าน “คณะวิชาที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเยี่ยม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ประจำปี 2554

 

 

ปณิธาน

              คณะเทคโนโลยีมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทำการศึกษาวิจัย และให้บริการทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการนำทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพ และทางกายภาพมาใช้อย่างเหมาะสม ให้   เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ คณะเทคโนโลยีมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เพิ่มเติม สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และดำรงตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

 

วิสัยทัศน์

               “มุ่งเป็นองค์กรชั้นนำของเอเชีย ในการผลิตนักเทคโนโลยีและผลงานทางเทคโนโลยีบนพื้นฐานของกระบวนการประยุกต์ความรู้ มุ่งพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหาในลักษณะสหวิทยาการ เพื่อสนองความต้องการของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”

       ระยะสั้น : ภายในปี พ.ศ. 2560

               “มุ่งเป็นองค์กรชั้นนำในระดับอาเซียน ในการผลิตนักเทคโนโลยี และผลงานทางเทคโนโลยีบนพื้นฐานของกระบวนการประยุกต์ความรู้ มุ่งพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหาในลักษณะสหวิทยาการ เพื่อสนองความต้องการของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”

       ระยะยาว : ภายในปี พ.ศ. 2570

               “เป็นองค์กรชั้นนำของเอเชีย ที่ผลิตนักเทคโนโลยีและผลงานทางเทคโนโลยี โดยอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการประยุกต์ความรู้ พัฒนานวัตกรรมและการแก้ปัญหาในลักษณะสหวิทยาการ เพื่อสนองความต้องการของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”

 

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีความเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม
  2. ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือแก้ปัญหาในรูปแบบสหวิทยาการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล
  3. การบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
  4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตหรือภูมิปัญญาพื้นบ้าน
  5. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สมรรถนะหลักขององค์กร

          “ผลิตบัณฑิต ผลงานวิจัย และผลงานการให้บริการวิชาการ คุณภาพสูงทางด้านเทคโนโลยีธรณี เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการผลิต”

 

ค่านิยมองค์กร

 “มุ่งเน้นผู้เรียน และความรับผิดชอบต่อสังคม”.

Title
สัญลักษณ์ คณะเทคโนโลยี
Title
 ดอกไม้ประจำคณะ ดอกเฟื่องฟ้า
Title
สีประจำคณะ สีแดงสด