แนะนำคณะ

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติความเป็นมาของคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

___ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2527 โดย มีวัตถุประสงค์หลักคือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทำการศึกษาวิจัยและให้บริการทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการนำทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพและทางกายภาพมาใช้ อย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีมีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งเป็นองค์กรชั้นนำของเอเชีย มุ่งผลิตนักเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม ผลิตผลงานทางเทคโนโลยีและผลงานการวิจัย รวมถึงการให้บริการทางวิชาการที่คุณภาพสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติโดยอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการประยุกต์ความรู้มุ่งพัฒนา นวัตกรรมและการแก้ปัญหา (ในลักษณะสหวิทยาการ)  เพื่อสนองความต้องการของสังคม

นอกจากการจัดการเรียนการสอนแล้วนั้น คณะฯ ยังได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคณะ คือ รางวัล ห้องปฏิบัติการต้นแบบในส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการพัฒนาตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย ระยะที่ 2  คือ ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จากสำนักการวิจัยแห่งชาติ  เพื่อพัฒนาตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัยต้นแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังมี ศูนย์เรียนรู้ด้านธรณีวิทยา ศูนย์เรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมอาหารและชีวภาพ โดยมีพิพิธภัณฑ์หินและห้องปฏิบัติการทางอาหาร (ห้องเบเกอร์รี่) เป็นเครื่องการันตี จนคณะฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในด้าน “คณะวิชาที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเยี่ยม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ประจำปี 2554

ปณิธาน

____คณะเทคโนโลยีมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ศึกษาวิจัย และให้บริการทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการนำทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพ และทางกายภาพมาใช้อย่างเหมาะสมและให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้แล้วคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน มีทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและดำรงตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและประชาคมโลก

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรชั้นนำในการผลิตนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยสู่สังคม”


พันธกิจ (Mission)

พันธกิจหลักที่สำคัญของคณะเทคโนโลยี ประกอบด้วย 4 พันธกิจหลักคือ

     1. ผลิตผลงานวิจัยแบบบูรณาการ คุณภาพสูง ต่อยอดนวัตกรรมสู่สังคม

  • ส่งเสริมห้องปฏิบัติการได้มาตรฐานสากล
  • สร้างเครือข่ายงานวิจัย ทั้งระดบชาติและนานาชาติ
  • พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และ ทีมวิจัยที่มีศักยภาพสูง
  • ผลักดันงานวิจัยพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เชื่อมโยง SDGs/BCG

      2. ผลิตนักเทคโนโลยี และส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านการจัดการทรัพยากรและอุตสาหกรรมเกษตร

  • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในช่องทางที่หลากหลาย เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • พัฒนานักศึกษาในทักษะดิจิทัล / Meta skill/ ส่งเสริมการแข่งขัน
  • Lifelong Learning / Non degree / Credits Bank รวมทั้งการออกใบรับรอง
  • ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ

      3. บริการวิชาการและนวัตกรรมสู่สังคม

  • สำรวจความต้องการของชุมชน (Demands) และผลักดันนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
  • ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน: จัดอบรม บริการวิชาการ และหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • การส่งเสริมนักวิจัย สร้างหรือพัฒนานวัตกรรม อย่างเป็นระบบ
  • ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG

       4. มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดการองค์กร เพื่อยกระดับการจัดการทรัพยากรและอุตสาหกรรมเกษตรพื้นถิ่นด้วยสหวิทยาการ

  • Production Tech: Increase value and productivity of AGRI products/ process improvement
  • FoodTech: Commercialization + impacts for costumers / better life quality + Well-Being
  • BIOT: University ranking / lower CO2 emissions society / Biological supports
  • GeoTech: Geologic consulting for society (Geopark/ Crisis/ Resource Management)

 

 

สมรรถนะหลักขององค์กร

 1. การผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมสู่ตลาดงานและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
 2. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม
  เศรษฐกิจชีวภาพ
 3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. การบริการวิชาการเพื่อการสร้างอาชีพแก่สังคม

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

TE4ALL

T – Technology and innovation focus
E – Excellent research
4 – 4 disciplines for society
A – Academic services for social devotion
LL- Life-long Learning for All

สัญลักษณ์ของคณะเทคโนโลยี

สัญลักษณ์ คณะเทคโนโลยี
สัญลักษณ์ คณะเทคโนโลยี
(ดาวน์โหลด)

 ดอกไม้ประจำคณะ ดอกเฟื่องฟ้า
 ดอกไม้ประจำคณะ ดอกเฟื่องฟ้า
สีประจำคณะ สีแดง
สีประจำคณะ สีแดง