สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

      เทคโนโลยีชีวภาพ  เป็นสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากเซลล์จุลินทรีย์ พืช และสัตว์ โดยอาศัยความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ มาใช้พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือปรับปรุงกระบวนการแปรรูปวัสดุชีวภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า เอื้อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  เทคโนโลยีชีวภาพเป็นศาสตร์ที่มีขอบเขต

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • ปรัชญา

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาการ/วิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน

 • วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

 1. มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพในการแก้ปัญหาการทำงานได้
 3. มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร การวิเคราะห์วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และมีทักษะความพร้อมด้านสังคม ที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต
 5. มีความสามารถทำงานรับใช้ตรงตามความต้องการของท้องถิ่นและสังคมด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
 6. มีโลกทรรศน์กว้างไกล มีความรู้ความสามารถพอเพียงที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประกอบด้วย 2 แผน คือ

 1. แผนฝึกงานและทำโครงการทางเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นแผนการศึกษาที่มีการเรียนรายวิชาต่าง ๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
 2. แผนสหกิจศึกษา เป็นแผนการศึกษาที่มีการเรียนรายวิชาต่าง ๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต และสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเต็มเวลาเป็นเวลา 1 ภาค การศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

         บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม-เอกชน การประกอบวิชาชีพอิสระ รวมถึงการมีธุรกิจส่วนตัวในสาขาวิชาที่เรียนมา โดยสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยในสถาบันวิจัย (ศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ หรือ กระทรวง กรมต่างๆ หรือเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน นักศึกษาสามารถเข้าทำงานได้หลายฝ่าย เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิตวิจัยและพัฒนา หรือควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์ หรือบริษัทตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ

ลักษณะงานหลังสำเร็จการศึกษา

 • หน่วยงานของรัฐ

สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนากระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นต้น

 • หน่วยงานเอกชน

โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เช่น โรงงานผลิตกรดอินทรีย์ เอทานอล น้ำตาล เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มอาหารสัตว์ ยาและเวชภัณฑ์ และสารสกัดจากพืช เป็นต้น

คุณนภสร สิกขา
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระดับปริญญาตรี
ห้องงานบริการการศึกษา TE 06 ชั้น 1
E-mail : naphoi@kku.ac.th
โทรศัพท์ : 043-202403 ต่อ 44676
โทรศัพท์ภายใน 44676