หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

Bachelor’s Degree

หลักสูตรปริญญาโท

Master’s Degree

หลักสูตรปริญญาเอก

Doctor of Philosophy

หลักสูตรนานาชาติ

International Programs

37 ปีแห่งความภูมิใจ

“มุ่งเป็นองค์กรชั้นนำของเอเชีย
ในการผลิตนักเทคโนโลยีและผลงานทางเทคโนโลยี”

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ เทคนิคการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชา ฯ ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 ในรูปแบบออนไลน์

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าดำเนินการร้านค้าภายในบริเวรโรงอาหารคณะเทคโนโลยี จำนวน 3 ร้านค้า สมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 22 มิถุนายน 2565

ข่าวประกวดราคา

ประกาศเผยแพร่การจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างหอพระคณะเทคโนโลยี

3 สิงหาคม 2022
ข่าวประกวดราคา ทุนการศึกษา/รับสมัคร

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าดำเนินกิจการร้านค้าภายในโรงอาหารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร้านค้าประเภทที่ 3

3 สิงหาคม 2022
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ TE02 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 

19 พฤษภาคม 2022
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นอาคาร TE 05 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 เมษายน 2022
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาดาดฟ้าอาคาร TE 06 เฟส 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 มีนาคม 2022
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดพื้นพิภพด้วยสัญญาณดาวเทียมความละเอียดสูงแบบหลายความถี่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 ธันวาคม 2021
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อเครื่องลิควิคโครมาโตกราฟี่สมรรถนะสูง (HPLC) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 ธันวาคม 2021
ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องลิควิดโครมาโตรกราฟี่สมรรถนะสูง (HPLC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 ธันวาคม 2021
1 2 3 8

ประชาสัมพันธ์/ชื่นชมยินดี

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม” ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าดำเนินการร้านค้าภายในบริเวรโรงอาหารคณะเทคโนโลยี จำนวน 3 ร้านค้า สมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 22 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์ กองการต่างประเทศร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรม KKU Alumni Engagement ภายใต้หัวข้อ “ประสบการณ์จริง ไม่ใช้สแตนอินกับชีวิต Work Abroad” วันเสาร์ที่ 11 มิ.ย. 65 เวลา 15.00- 16.00 น. ผ่าน Zoom Meeting

ขอเชิญคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. – 13.30 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า และลานกิจกรรมหน้าอาคาร TE 01

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. ลักขณา เหล่าไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับเงิน ประจำปี 2564

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ผกาวดี แก้วกันเนตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับเงิน ประจำปี 2564

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ” ในสาขาวิชาธรณีวิทยา

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป้าหมายและทิศทางคณะเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2566 ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 ผ่านระบบ Zoom Meeting

การเข้าการศึกษา

สำหรับนักศึกษา

Student Portal

สำหรับบุคลากร

Personnel Portal

ระบบสารสนเทศ

Information system

สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีธรณี
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
สายตรงคณบดี

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์
คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วีดีทัศน์

ติดต่อ สอบถาม