หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

Bachelor’s Degree

หลักสูตรปริญญาโท

Master’s Degree

หลักสูตรปริญญาเอก

Doctor of Philosophy

หลักสูตรนานาชาติ

International Programs

37 ปีแห่งความภูมิใจ

มุ่งเป็นองค์กรชั้นนำของเอเชีย
ในการผลิตนักเทคโนโลยีและผลงานทางเทคโนโลยี

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัด อบรมออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง การใช้สารสนเทศออนไลน์เพื่อการสืบค้นข้อมูลและการเตรียมรายงานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพจัดอบรม ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom หัวข้อเรื่อง วงจรบริหารงานคุณภาพกับการทำงานเป็นทีม ให้กับกลุ่มผู้นำนักศึกษาคณะกรรมการชุมนุมนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (ชนช.)

ประชาสัมพันธ์คณะ

ขอเชิญร่วมทำบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และสร้างเสริมจิตสาธารณะ ในโอกาสครบรอบ 37 ปี คณะเทคโนโลยี ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

Posted on

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟัง ผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย์จัดการประชุมหัวข้อการพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และสารมูลค่าเพิ่มจากชีวมวลทางการเกษตร

Posted on

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการอบรม Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting  เรื่อง “แนะนำโจทย์วิจัยให้ตรงทิศทางการขอทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ของ กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)”

Posted on

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย อบรม ด้านเทคโนโลยีธรณี “แนะนำโจทย์วิจัยให้ตรงทิศทางการขอทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)”

Posted on

ประกาศคณะเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Posted on

การเข้าการศึกษา

สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีธรณี
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

สำหรับนักศึกษา

Student Portal

สำหรับบุคลากร

Personnel Portal

ระบบสารสนเทศ

Information system

สายตรงคณบดี

สายตรงคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์
คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วีดีทัศน์

ลิงก์สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดตามเราได้ที่

ติดต่อ สอบถาม