หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

Bachelor’s Degree

หลักสูตรปริญญาโท

Master’s Degree

หลักสูตรปริญญาเอก

Doctor of Philosophy

หลักสูตรนานาชาติ

International Programs

การเข้าการศึกษา

และการบริการของเรา

38 ปีแห่งความภูมิใจ

“มุ่งเป็นองค์กรชั้นนำของเอเชีย
ในการผลิตนักเทคโนโลยีและผลงานทางเทคโนโลยี”

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

คณะเทคโนโลยี ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และหารือการเป็นคู่ความร่วมมือด้านวิชาการ และวิจัย ระหว่างคณะเทคโนโลยี ร่วมกับ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเทคโนโลยี ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และหารือการเป็นคู่ความร่วมมือด้านวิชาการ และวิจัย ระหว่างคณะเทคโนโลยี ร่วมกับ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัย อาจารย์คณะเทคโนโลยี มข. “โครงการพัฒนาผลิตแผ่นไอซิ่งต้นแบบเชิงพาณิชย์” เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบภายในประเทศ โดยมี รศ.วรนุช ศรีเจษฎารักข์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการวิจัย ฯ และทีมคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับความสนใจการสื่อมวลชนหลายสำนักเผยแพร่ข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง เผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ชื่อโครงการ ชุดระบบคู่แฝดเสมือนจริงแบบอัจฉริยะในอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด

8 พฤศจิกายน 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเพาะเลี้ยงเซลส์พืชเพื่อผลิตสารสำคัญทางชีวภาพแบบอัตโนมัติ  จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 พฤศจิกายน 2022

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา  จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 ตุลาคม 2022

ประกวดราคาชื้อเครื่องบันทึกอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเพื่อคำนวณหรือกำหนดเวลาในการฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 ตุลาคม 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ ชุดอ่านเครื่องอ่านปฎิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดวัดได้หลายรูปแบบ จำนวน 1 ชุด

10 ตุลาคม 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ การชุดเพาะเลี้ยงเซลส์พีชเพื่อผลิตสารสำคัญทางชีวภาพแบบอัตโนมัติจำนวน 2 ชุด

10 ตุลาคม 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ

10 ตุลาคม 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ ทล.1/2565 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของคณะเทคโนโลยี

1 กันยายน 2022

ประชาสัมพันธ์/ชื่นชมยินดี

สำหรับนักศึกษา

Student Portal

สำหรับบุคลากร

Personnel Portal

ระบบสารสนเทศ

Information system

สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีธรณี
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

วีดีทัศน์

ติดต่อ สอบถาม