หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

Bachelor’s Degree

หลักสูตรปริญญาโท

Master’s Degree

หลักสูตรปริญญาเอก

Doctor of Philosophy

หลักสูตรนานาชาติ

International Programs

37 ปีแห่งความภูมิใจ

“มุ่งเป็นองค์กรชั้นนำของเอเชีย
ในการผลิตนักเทคโนโลยีและผลงานทางเทคโนโลยี”

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

คณะเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรม โครงการนักศึกษาใหม่สักการะพระธาตุพนม “คะนิงฮอยศรัทธาอุรังคธาตุยัวระยาดอภิวาทพระธาตุเจ้า” อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ  สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่กับคณบดีคณะเทคโนโลยี

อาจารย์ตัวแทนนักวิจัยและนักศึกษาจากห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและการสำรวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการโดยใช้ ESPReL Checklist ผ่านระบบออนไลน์

นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ IGCP-700: PALAEOZOIC CARBONATE BUILD-UPS IN SOUTH EAST ASIA ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดเลย

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดพื้นพิภพด้วยสัญญาณดาวเทียมความละเอียดสูงแบบหลายความถี่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 ธันวาคม 2021
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อเครื่องลิควิคโครมาโตกราฟี่สมรรถนะสูง (HPLC) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 ธันวาคม 2021
ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องลิควิดโครมาโตรกราฟี่สมรรถนะสูง (HPLC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 ธันวาคม 2021
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องทดสอบแรงเฉือนของดิน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7 ธันวาคม 2021
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องลิควิดโครมาโตรกราฟี่สมรรถนะสูง (HPLC) จำนวน 1 ชุด

3 ธันวาคม 2021
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็อกทรอนิกส์ (e-bidding)

9 พฤศจิกายน 2021
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องลิควิดโครมาโตรกราฟี่สมรรถนะสูง (HPLC) จำนวน 1 ชุด

9 พฤศจิกายน 2021
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 กรกฎาคม 2021
1 2 3 7

ประชาสัมพันธ์/ชื่นชมยินดี

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปนัดดา นนทนำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เนื่องในโอกาสได้รับการเทียบตำแหน่งทางวิชาการให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับ คุณปรีชา สายทอง ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี รุ่นที่ 13 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี

คณะเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับ คุณตรีทิพย์ ศุภสุนทรกุล ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี รุ่นที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดเลย กระทรวงอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุพัฒน์ เลาระวัตร ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี รุ่น 7 เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัล การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564 มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเรียนเชิญ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมนาและฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อการบริหารการเงินสำหรับธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ (ฉบับเจ้าของธุรกิจ) และการขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มอาลีบาบา โดยคุณธนบดี พรหมสุข ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ช้างทองคำ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

การเข้าการศึกษา

สำหรับนักศึกษา

Student Portal

สำหรับบุคลากร

Personnel Portal

ระบบสารสนเทศ

Information system

สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีธรณี
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
สายตรงคณบดี

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์
คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วีดีทัศน์

ลิงก์สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดตามเราได้ที่

ติดต่อ สอบถาม