หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

Bachelor’s Degree

หลักสูตรปริญญาโท

Master’s Degree

หลักสูตรปริญญาเอก

Doctor of Philosophy

หลักสูตรนานาชาติ

International Programs

37 ปีแห่งความภูมิใจ

“มุ่งเป็นองค์กรชั้นนำของเอเชีย
ในการผลิตนักเทคโนโลยีและผลงานทางเทคโนโลยี”

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มข จัดกิจกรรม “นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 3 พบอาจารย์ที่ปรึกษา” ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ผ่านทางโปรแกรม Zoom Cloud Meetings 

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมในหัวข้อ ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากบริษัทเคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด มหาชน จังหวัดขอนแก่น (Zoom Meetings) ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 71 คน

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ TE02 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 

19 พฤษภาคม 2022
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นอาคาร TE 05 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 เมษายน 2022
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาดาดฟ้าอาคาร TE 06 เฟส 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 มีนาคม 2022
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดพื้นพิภพด้วยสัญญาณดาวเทียมความละเอียดสูงแบบหลายความถี่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 ธันวาคม 2021
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อเครื่องลิควิคโครมาโตกราฟี่สมรรถนะสูง (HPLC) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 ธันวาคม 2021
ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องลิควิดโครมาโตรกราฟี่สมรรถนะสูง (HPLC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 ธันวาคม 2021
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องทดสอบแรงเฉือนของดิน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7 ธันวาคม 2021
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องลิควิดโครมาโตรกราฟี่สมรรถนะสูง (HPLC) จำนวน 1 ชุด

3 ธันวาคม 2021
1 2 3 8

ประชาสัมพันธ์/ชื่นชมยินดี

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. ลักขณา เหล่าไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับเงิน ประจำปี 2564

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ผกาวดี แก้วกันเนตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับเงิน ประจำปี 2564

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ” ในสาขาวิชาธรณีวิทยา

ประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียน และทดสอบปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์) และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเข้าการศึกษา

สำหรับนักศึกษา

Student Portal

สำหรับบุคลากร

Personnel Portal

ระบบสารสนเทศ

Information system

สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีธรณี
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
สายตรงคณบดี

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์
คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วีดีทัศน์

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อการเตรียมรับชุดตรวจ ATK แบบทำเอง

โดยขอให้ทุกท่านทำ แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อการเตรียมรับชุดตรวจ ATK แบบทำเอง

ตามลิงก์ข้างล่างนี้ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ประเมินความเสี่ยงฯ

หากผลประเมินฯ มีความเสี่ยงขอให้ท่านบันทึกข้อมูลหน้าจอ มาแจ้งขอรับชุดตรวจ ATK แบบทำเอง

ได้ที่ คุณศรีสวรรค์ ใจลึก งานบริหารทั่วไป กองบริหารงานคณะเทคโนโลยี

(ลงชื่อเข้าใช้ kkumail)

แจ้งผล ประเมินความเสี่ยงฯ

ลิงก์สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดตามเราได้ที่

ติดต่อ สอบถาม