หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

Bachelor’s Degree

หลักสูตรปริญญาโท

Master’s Degree

หลักสูตรปริญญาเอก

Doctor of Philosophy

การเข้าการศึกษา

และการบริการของเรา

39 ปีแห่งความภาคภูมิใจ

ก้าวต่อไปอย่างภาคภูมิ

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

คณะเทคโนโลยี มข. ต้อนรับ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เนื่องในโอกาสการถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพื่อรับรองการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา ตามประกาศ กมอ.
คณะเทคโนโลยี มข. ต้อนรับ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เนื่องในโอกาสการถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพื่อรับรองการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา ตามประกาศ กมอ.

ประชาสัมพันธ์/ชื่นชมยินดี

คณะเทคโนโลยี มข. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม ที่ได้รับทุนจากชมรมศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม

สำหรับนักศึกษา

Student Portal

สำหรับบุคลากร

Personnel Portal

ระบบสารสนเทศ

Information system

สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีธรณี
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชา
เทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider