หลักสูตรปริญญาโท

BIOTECHNOLOGY

Faculty of Technology

Geotechnology

Faculty of Technology

Food Technology

Faculty of Technology

Production Technology

Faculty of Technology

previous arrow
next arrow
Slider

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วท.ปริญญาโท ภาคปกติ

          มุ่ง เน้นให้นักศึกษาได้มีความรู้ ในระดับที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น สามารถกำหนดวิธีการศึกษา หาองค์ความรู้ใหม่ โดยการทำวิจัยอย่างเป็นระบบ ในขอบข่ายเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  

รายชื่อสาขาวิชา

 

 

 

 

Copyright © 2019 Faculty of Technology, Khon Kaen University, All rights reserved.