หลักสูตรปริญญาโท

Master’s Degree

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วท.ม) ปริญญาโท ภาคปกติ
มุ่ง เน้นให้นักศึกษาได้มีความรู้ ในระดับที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น สามารถกำหนดวิธีการศึกษา หาองค์ความรู้ใหม่ โดยการทำวิจัยอย่างเป็นระบบ ในขอบข่ายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรายชื่อสาขาวิชา

หลักสูตรที่เปิดสอน


สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

Geotechnology

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

Food Technology

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Biotechnology

ติดต่อ สอบถาม