หลักสูตรปริญญาโท

Master’s Degree

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วท.ม) ปริญญาโท ภาคปกติ
มุ่ง เน้นให้นักศึกษาได้มีความรู้ ในระดับที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น สามารถกำหนดวิธีการศึกษา หาองค์ความรู้ใหม่ โดยการทำวิจัยอย่างเป็นระบบ ในขอบข่ายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรายชื่อสาขาวิชา

หลักสูตรที่เปิดสอน


สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

Geotechnology

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

Food Technology

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Biotechnology

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารจากพืช

Technology and Innovation of Plant-Based Food

ติดต่อ สอบถาม