ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณเส้นใยในอาหาร  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณเส้นใยในอาหาร  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)