สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA” ผ่านระบบออนไลน์

    วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA” ผ่านระบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings โดยหัวหน้าสาขาวิชาฯ ผศ. ดร.ขนิษฐา เฟียล่า เป็นประธานเปิดโครงการและ ได้รับกียรติจาก ผศ. ดร.อนันต์ บุญปาน คณบดีคณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ Overview of AUN-QA Model and Concept และ AUN-QA Implementation ตลอดจนตอบข้อสงสัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ        

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมในกิจกรรม “โฮมฮับหล่าคำแพง ฮ้อยแฮงฮักมั่น สู่ขวัญกาลพฤกษ์ช่อที่ 61” ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 16.00 น. โดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. ผศ.นุศรา สุระโคตร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมในกิจกรรม “โฮมฮับหล่าคำแพง ฮ้อยแฮงฮักมั่น สู่ขวัญกาลพฤกษ์ช่อที่ 61” ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในงาน และ ศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จากนั้นได้ให้โอกาสและกล่าวเปิดกิจกรรมเข้าสู่กิจกรรม “โฮมฮับหล่าคำแพง ฮ้อยแฮงฮักมั่น สู่ขวัญกาลพฤกษ์ช่อที่ 61”  บายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 และได้ผูกข้อมือรับขวัญให้กับนักศึกษาใหม่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณภาพ : https://www.facebook.com/kkuthailand/?locale=th_TH

งานสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยี มข. ได้รับเข้านักศึกษา โควต้าภาคะวันออกเฉียงเหนือ รอบ 2 ประจำปี 2567

เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษยน พ.ศ.2567 เวลา 08.30 น. งานสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยี มข. ได้รับเข้านักศึกษา โควต้าภาคะวันออกเฉียงเหนือ รอบ 2 ประจำปี 2567 โดยได้แบบออกเป็น 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย  1) สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 47 คน  2)  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  จำนวน 45 คน  3)  สาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 35 คน 4) สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 35 คน และ 5) วิทยศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร จำนวน 60 คน

Biotechnology Applications in Industry ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจากพี่สู่น้อง

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00-11.00 น. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คระเทคโนโลยี มข  โดย รศ. ดร.มัลลิกา คงเกียรติขจร และ อ. ดร.ศิริพร ลุนพรม ทีมผู้สอนรายวิชา TE021201 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น (Introductory Biotechnology) ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “Biotechnology Applications in Industry ” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กิจกรรมเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจากพี่สู่น้อง โดยทีมวิทยากรที่เป็นศิษย์เก่าของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รุ่นที่ 28 ได้แก่ คุณคณิศร ปัทมะสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพวัตถุดิบ และ คุณสิรินดา รัตตะเวทิน เจ้าหน้าที่พัฒนากระบวนการผลิต จากบริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จำกัด และ คุณพศิษฐ์ ทวีฐานเลิศสกุล เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ จากบริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด […]

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 คลิก   เลขที่นั่งสอบ ปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 (อัพเดท 6 มี.ค. 2567) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ >> ห้องบริการการศึกษา ชั้น 1 TE06  คณะเทคโนโลยี มข.   โหลด >> แนวปฏิบัติในการเข้าสอบของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี   Subtitle for This Block Title for This Block Text for This Block

เทคโนโลยีชึวภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงานอุตสาหกรรมอาหาร ของสาขาเทคโนโลยีการอาหาร

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00-16.00 น. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี นำโดย ดร.ศิริพร ลุนพรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโลยีชีวภาพ พร้อมด้วย คุณสำรวย นางทะราช นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ และ นางสาวศิริวรรณ์ ขันผนึก ผู้ช่วยสอน ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับเครื่องมือแปรรูปอาหารและเครื่องมือทำแห้งอาหาร ณ อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร อาคาร TE04 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร โดยมี รศ. ดร.จันทิมา ภูงามเงิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และ คุณธีรวัฒน์ ปัญญา นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของสาขาวิชาฯ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้หลักการทำงานและได้เห็นเครื่องมือที่ใช้งานจริงในกระบวนการแปรรูปและการทำแห้งอาหารประเภทต่างๆ เปิดโอกาสให้ได้ซักถามข้อสงสัย ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานกับท่านวิทยากรผู้ที่มีความรู้และความชำนาญในการใช้เครื่องมือเป็นอย่างดี ข่าว/ภาพ :  ดร.ศิริพร ลุนพรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดกิจกรรม “Biotechnology in Food Industry” แลกเปลียนเรียนรู้จากรุ่นพี่ สู่ประสบการณ์การทำงานจริง

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-16.00 น. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มข. โดย อาจารย์ ดร.ศิริพร ลุนพรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ได้จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “Biotechnology in Food Industry” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 3 ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร ประกอบด้วย คุณชาญชัย วงค์วันดี Products Development Manager, CPF Food and Beverage Co., Ltd. คุณพรนัชชา กลางพิมาย PCR Laboratory Staff, Charoen Pokphand Foods Co., Ltd. คุณปนิธา ใจสะอาด Production Manager (Confectionery), Rubia Industries Ltd. และ […]

นักศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติ เยือนคณะเทคโนโลยี มข. ร่วมฝึกอบรมทักษะทางเทคนิค (Technical Skill Training) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “Overseas Training Program”

                                คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี และ ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Engineering, Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น           Ms.Riho Takahashi นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี จาก Faculty of Engineering, Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น เดินทางเยือนคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร่วมฝึกอบรมทักษะทางเทคนิค (Technical skills training) […]

คณะเทคโนโลโลยี มข. ร่วมกิจกรรม “มหัศจรรย์ 6 หมวดหินแห่งอุทยานธรณีขอนแก่น” สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทางธรณีให้เด็กและเยาวชน

  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมกับอุทยานธรณีขอนแก่น จัดกิจกรรม “มหัศจรรย์ 6 หมวดหินแห่งอุทยานธรณีขอนแก่น” โดย ผศ.ดร. วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน อาจารย์คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ พร้อมกับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เป็นผู้ช่วย ถ่ายทอดความรู้ให้ แก่ เด็กและเยาวชน ตั้งแต่อายุ 7 ขวบไปจนถึง 18 ปี กิจกรรมจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันความหลากหลายทางธรณีของยูเนสโกที่จัดขึ้นทุกปี 6 ตุลาคม เพื่อให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางธรณีวิทยา และให้ความสนุกสนานแก่ชาวอุทยานธรณีขอนแก่นรุ่นเยาว์ ภายในงานจพเป็นการบรรยายและดำเนินกิจกรรมจำแนกหมวดหินต่างๆ เป็นการพาเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เพลิดเพลินไปกับความหลากหลายทางธรณีวิทยา และความเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของพื้นที่ เด็กๆ ทุกคนได้สนุกสนานไปกับกิจกรรมและได้เรียนรู้ เป็นข้อพิสูจน์ว่า เรื่องของความหลากหลายทางธรณีวิทยานั้น เป็นของทุกๆคน ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จ.ขอนแก่น         ขอขอบคุณข้อมูล /ภาพ : Khon […]

1 2 16