สาขาวิชทเทคโนโลยีชีวภาพ จัดกิจกรรม “นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 4 พบอาจารย์ที่ปรึกษา”

 

___เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ขนิษฐา เฟียล่า, ผศ.ดร.เพ็ญศรี ปลั่งกลาง และ อ.ดร.กรกช ฮามสุโพธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชทเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดกิจกรรม “นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 4 พบอาจารย์ที่ปรึกษา” ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้คำแนะนำกับนักศึกษาในด้านต่างๆ ได้แก่ การคำนวณระดับคะแนน ผลการประเมินการฝึกงาน การทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมทั้งตอบข้อซักถามต่าง ๆ จากนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

____กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาคือการติดตาม ดูแลนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการเรียนในหลักสูตร โดยเฉพาะนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษานั้น จำเป็นต้องเตรียมพร้อมในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะแนวปฏิบัติใหม่ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

 

 

ภาพ : อ.ดร.กรกช ฮามสุโพธิ์/ สุพัฒน์ บุญแก้ว