ศิษย์เก่า

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


รางวัลศิษย์เก่า

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผ่านมา

00214
11-15-22-3-scaled
ป้ายวงเวียนคณะ - 09-26-23 (2)
05-29-23-1
ป้ายวงเวียนคณะ - 05-29-23
ศิษย์เก่าดีเด่น2566
Web-รศ.ดร.ผกาวดี แก้วกันเนตร
Web-ศ.ดร. ลักขณา เหล่าไพบูลย์
ย่อ-ศิษย์เก่าดีเด่น 3 คนประจำปี 2564
ชื่นชมยินดี 2563-2
ชื่นชมยินดี 2563-
ชื่นชมยินดี 2563-3
ชื่นชมยินดี 2562-
ชื่นชมยินดี 2561-
ชื่นชมยินดี 2560-
ชื่นชมยินดี 2560-4
ชื่นชมยินดี 2559-
previous arrow
next arrow
00214
11-15-22-3-scaled
ป้ายวงเวียนคณะ - 09-26-23 (2)
05-29-23-1
ป้ายวงเวียนคณะ - 05-29-23
ศิษย์เก่าดีเด่น2566
Web-รศ.ดร.ผกาวดี แก้วกันเนตร
Web-ศ.ดร. ลักขณา เหล่าไพบูลย์
ย่อ-ศิษย์เก่าดีเด่น 3 คนประจำปี 2564
ชื่นชมยินดี 2563-2
ชื่นชมยินดี 2563-
ชื่นชมยินดี 2563-3
ชื่นชมยินดี 2562-
ชื่นชมยินดี 2561-
ชื่นชมยินดี 2560-
ชื่นชมยินดี 2560-4
ชื่นชมยินดี 2559-
previous arrow
next arrow

 

 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นFacebook | ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

Facebook : ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี

Facebook : ชมรมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ข่าวศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี