สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

       มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปการจัดการ ระบบการผลิต และการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ให้มีคุณค่าเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

ปรัชญาและความสำคัญ

       มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทักษะด้านทฤษฎีและปฏิบัติให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต  และปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่บัณฑิตในหลักสูตรความสำคัญของหลักสูตร คือ อุตสาหกรรมอาหารมีความสำคัญในการรองรับผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ เป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศ และกระจายรายได้สู่ภาคเกษตรกรและภาคแรงงาน ทั้งนี้การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณภาพ มีความหลากหลาย ยืดอายุการเก็บรักษา และสามารถต้องตอบสนองความต้องการผู้บริโภคภายในและภายนอกประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของนักเทคโนโลยีการอาหาร  โครงสร้างหลักสูตรนี้จึงได้คำนึงถึงเนื้อหาความรู้ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด  โดยการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานในสาขาต่างๆและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน  มีความรู้ด้านการแปรรูปอาหาร การจัดการและการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการแปรรูปวัตถุดิบการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร  การบรรจุหีบห่อ  การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

  1. มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์อย่างเหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารได้อย่างถูกต้อง และเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
  2. มีมนุษยสัมพันธ์ มีความเป็นผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดี มีทักษะในด้านการทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน
  3. มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาในการทำงานการอาชีพอย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการจัดการสมัยใหม่
  4. มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต ประกอบอาชีพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 โปรแกรม ดังนี้

  • โปรแกรมเทคโนโลยีการอาหาร
  • โปรแกรมวิศวกรรมอาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

        บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม-เอกชน การประกอบวิชาชีพอิสระ รวมถึงการมีธุรกิจส่วนตัวในสาขาวิชาที่เรียนมา โดยสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยในสถาบันวิจัย (ศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ หรือ กระทรวง กรมต่างๆ หรือเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน นักศึกษาสามารถเข้าทำงานได้หลายฝ่าย เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิตวิจัยและพัฒนา หรือควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม

ลักษณะงานหลังสำเร็จการศึกษา

      หน่วยงานของรัฐและวิสาหกิจ

        ตำแหน่งอาจารย์  นักวิจัย นักวิชาการ หรือ นักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงาน ต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฎ สำนักงานอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมปศุสัตว์ กรมประมง เป็นต้น

       หน่วยงานเอกชน

           ในโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารประเภทต่าง ๆ รวมทั้งบริษัท ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัทจำหน่าย ส่วนผสมสารเคมี ภาชนะบรรจุ อุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อการผลิต หรือตรวจวิเคราะห์อาหาร โดยทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การควบคุมกระบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและบริการด้านเทคนิค ที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบในอุตสาหกรรมอาหาร

คุณนภสร สิกขา
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระดับปริญญาตรี
ห้องงานบริการการศึกษา TE 06 ชั้น 1
E-mail : naphoi@kku.ac.th
โทรศัพท์ : 043-202403 ต่อ 44676
โทรศัพท์ภายใน 44676