สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมโครงการ “การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ให้กับนักศึกษา

     

 

___เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการ  “การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมี คุณพีรพัฒน์ ศิรวัฒนากุล ผู้จัดการฝ่ายเพิ่มผลผลิต บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมกันนี้ได้รับเกียตริจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี  รองศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา ตั้งวงศ์ไชย ประธานหลักสูตรฯ และคณาจารย์ในสาขา อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร โรจนกร, อาจารย์ ดร.นัฐวงค์ เฟื่องไพบูลย์, อาจารย์ ดร.กันติยา เพชรสง และอาจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการ “การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต” เป็นการเพิ่มทักษะความรู้ให้กับนักศึกษาก่อนจะจบไปทำงาน  ได้แก่

  1. การใช้เครื่องมือเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต 
  2. กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบด้วย DMAIC
  3. ทักษะการทำงานที่สำคัญในปัจจุบัน
  4. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สหกิจศึกษา  และการทำงานในสถานประกอบการ 

 การแข่งขันทางด้านธุรกิจการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน  และในช่วงท้ายมีการตอบปัญหาชักถามต่างๆของผู้เข้าอบรม

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี
คุณพีรพัฒน์ ศิรวัฒนากุล ผู้จัดการฝ่ายเพิ่มผลผลิต บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด