ตารางสอบปลายภาค และเลขที่นั่งสอบ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดต่อสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการสอบ เพิ่มเติมที่ 

ห้องบริการการศึกษา ตึกTE06 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นติดต่อ สอบถาม