งานสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมการจัดการข้อมูลด้วย Microsoft Power BI (Business Intellgence)

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 4 อาคารศูนย์สารสนเทศ โดย คุณนภสร สิกขา หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ คุณทรงกรด พิมพ์พันธ์กุล นักวิชาการศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อ การจัดการข้อมูลด้วย Microsoft Power BI (Business Intellgence) เพื่อให้สอดคล้องแผนสหกิจศึกษาเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษานอกเหนือจากแผนการฝึกงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ อาจารย์สุภาพ ไชยยา ได้ให้ความรู้เพิ่มพูนกับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

ข่าว : สุพัฒน์ บุญแก้ว / ภาพ : ทรงกรด พิมพ์พันธ์กุล – สุพัฒน์ บุญแก้ว