สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ เทคนิคการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชา ฯ ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 ในรูปแบบออนไลน์

 

 

      สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ เทคนิคการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ (Zoom Meetings) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชา ฯ ระดับปริญญาตรี ชั้นปี จำนวน 54 คน เมื่อวันเสาร์ที่ กรกฎาคม 2565  เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ด้วยเล็งเห็นว่าการให้ความรู้ด้านเทคนิคการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะเป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาในการนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการเรียน การทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร  และใช้ในการทำงานจริงในอนาคตได้ต่อไป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา คงเกียรติขจร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร ซึ่งการจัดอบรมนี้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านที่ การพัฒนาศักยภาพตนเอง และสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ด้านที่ ด้านความรู้ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ฯ นี้ ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น 90.7 %

 

 

 

 

 

ติดต่อ สอบถาม