คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์  0-4320 2403 ภายใน 44600  โทรสาร 0-4334-3182

E-mail     : patthu@kku.ac.th
Website   : http://te.kku.ac.th
Facebook  : https://web.facebook.com/TechnologyKKU
YouTube   : https://www.youtube.com