ติดต่อสอบถาม

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

E-mail : te.inbox@kku.ac.th
โทรศัพท์  043 009 700 ภายใน 44600  
โทรสาร 043 343 182


ช่องทางติดตามเราเพิ่มเติม

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สารบรรณสาขาวิชา ตึกTE06 ชั้น 5

โทรศัพท์: 082 221 2175


สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

สารบรรณสาขาวิชา ตึกTE05 ชั้น 3

โทรศัพท์: 094 302 7007
แฟกซ์: 043-343-183

FB : Department of Geotechnology KKU 

E-mail :  GeotechnologyKKU@adminweb

webpage : https://te.kku.ac.th/geotechnology/


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร

สารบรรณสาขาวิชา ตึก TE06 ชั้น 3

FB : https://www.facebook.com/CATKKU

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

สารบรรณสาขาวิชา ตึกTE06 ชั้น 3

โทรศัพท์: 061 924 0404
แฟกซ์:

FB : สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Tik Tok : FOOD TECH KKU


สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม

สารบรรณสาขาวิชา ตึกTE06 ชั้น 6