หลักสูตรปริญญาเอก

Doctor of Philosophy

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปร.ด)    
มุ่ง เน้นในการผลิตบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง สามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว เพื่อกำหนดแนวทาง ในการสืบเสาะ แสวงหาองค์ ความรู้ใหม่ ด้วยการกำหนดเนื้อหา

หลักสูตรที่เปิดสอน


สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

 Geotechnology

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Biotechnology

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

Food Technology

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารจากพืช 

Technology and Innovation of Plant-Based Food

ติดต่อ สอบถาม