หลักสูตรปริญญาเอก

Doctor of Philosophy

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปร.ด)    
มุ่ง เน้นในการผลิตบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง สามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว เพื่อกำหนดแนวทาง ในการสืบเสาะ แสวงหาองค์ ความรู้ใหม่ ด้วยการกำหนดเนื้อหา

หลักสูตรที่เปิดสอน


สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

 Geotechnology

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Biotechnology

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

Food Technology

ติดต่อ สอบถาม