หลักสูตรปริญญาเอก

BIOTECHNOLOGY

Faculty of Technology

Geotechnology

Faculty of Technology

Food Technology

Faculty of Technology

Production Technology

Faculty of Technology

previous arrow
next arrow
Slider

หลักสูตรระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปร.   

            มุ่ง เน้นในการผลิตบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง สามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว เพื่อกำหนดแนวทาง ในการสืบเสาะ แสวงหาองค์ ความรู้ใหม่ ด้วยการกำหนดเนื้อหา

รายชื่อสาขาวิชา

 

 

 

 

Copyright © 2019 Faculty of Technology, Khon Kaen University, All rights reserved.