สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ได้จัดกิจกรรม ดูโรงงานผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4

 

 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ได้จัดกิจกรรม ดูโรงงานออนไลน์ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ของสาขาเทคโนโลยีการอาหาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมากร คล้ายประสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับทีมงานจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์ถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการแปรรูป และเทคนิคใหม่ๆ ในการค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่า รวมถึงแนะนำการเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าฝึกงาน ปฏิบัติสหกิจ และปฏิบัติงานแก่นักศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

 

 

 

ติดต่อ สอบถาม