การเข้าการศึกษา

การสมัครเข้าศึกษา

การสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ผู้สนใจเข้าสมัครสอบคัดเลือกในระดับบัณฑิตศึกษาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถสมัคร

ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th 

 

ระดับปริญญาตรีผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

1.รับผ่านระบบกลาง ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (Admission)

2.รับตรง ดำเนินการเองโดยมหาวิทยาลัย

2.1 รับตรงปกติ ในระบบโควตา สำหรับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Quota)

2.2 รับตรงพิเศษ เช่น รับนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านต่างๆ

2.3 รับเข้าศึกษาในหลักสูตรโครงการพิเศษหรือหลักสูตรนานาชาติ

การรับตรงปกติ ในระบบโควตา สำหรับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   (Quota)

           มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการรับนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, นักเรียนที่กำลังเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการสังกัดโรงพยาบาลของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ เข้าศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์(เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรงเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามาก ยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยยังได้กระจายโอกาสให้แก่นักเรียนที่มีภูมิลำเนา อยู่ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด (รับผ่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และภาคใต้ 14 จังหวัด(รับผ่านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อผลิตนักวิชาการ นักวิชาชีพชั้นสูงไปปฏิบัติงานตามภูมิภาคต่างๆ   โดยมีปฏิทินการดำเนินการรรับสมัครฯ ดังนี้

 

ปริญญาโท 

          สำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยมี คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในกรณี ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม น้อยกว่า 2.50 ต้องมีประสบการณ์ ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ปริญญาเอก 

  1.  สำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมี คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
  2.  สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนน เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 กรณีที่มีคะแนน เฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.50 จะต้องมีประสบการณ์ ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี