การสมัครเข้าศึกษา


 

ผู้สนใจเข้าสมัครสอบคัดเลือกในระดับบัณฑิตศึกษาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถสมัครได้ที่

ปริญญาตรี

รอบรับเข้า ประกอบไปด้วย 5 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 Portfolio มีจำนวน 4 โครงการคือ
1) ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
2) โครงการผู้มีศักยภาพสูง (เป็นโครงการเฉพาะของคณะเทคโนโลยี)
3) โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
4) สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (รมว.)

รอบที่ 2 โควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รอบที่ 3 Admission 1
รอบที่ 4 Admission 2
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะตามสถานการณ์)

ปริญญาโท

สำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยมี คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในกรณี ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม น้อยกว่า 2.50 ต้องมีประสบการณ์ ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ปริญญาเอก

1.สำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมี คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
2.สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนน เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 กรณีที่มีคะแนน เฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.50 จะต้องมีประสบการณ์ ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี