ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อชุดอุปกรณืการขึ้นรูปการผลิตเนื้อเที่ยมจากพืชแบบ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์  (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อชุดอุปกรณืการขึ้นรูปการผลิตเนื้อเที่ยมจากพืชแบบ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์  (e-bidding) โหลดประกาศ >>> เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อชุดอุปกรณืการขึ้นรูปการผลิตเนื้อเที่ยมจากพืชแบบ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด        

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์สมบัติกระแสการไหลของสารสำหรับอาหารเชิงฟังก์ชั่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์สมบัติกระแสการไหลของสารสำหรับอาหารเชิงฟังก์ชั่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) โหลดประกาศ >>> ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์สมบัติกระแสการไหลของสารสำหรับอาหารเชิงฟังก์ชั่น จำนวน 1 ชุด            

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะหืทดสอบเพื่อหาอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่นเพื่อสุขภาพจำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะหืทดสอบเพื่อหาอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่นเพื่อสุขภาพจำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ >>  ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะหืทดสอบเพื่อหาอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่นเพื่อสุขภาพจำนวน 1 ชุด    

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์การขึ้นรูปการผลิตเนื้อเทียมจากพืชแบบ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์การขึ้นรูปการผลิตเนื้อเทียมจากพืชแบบ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) โหลดประกาศ >>> ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์การขึ้นรูปการผลิตเนื้อเทียมจากพืชแบบ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด              

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาชื้ออุปกรณ์การขึ้นรูปการผลิตเนื้อเทียมจากพืชแบบ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาชื้ออุปกรณ์การขึ้นรูปการผลิตเนื้อเทียมจากพืชแบบ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) โหลดประกาศ >> ประกวดราคาชื้ออุปกรณ์การขึ้นรูปการผลิตเนื้อเทียมจากพืชแบบ 3 มิติ             

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาชื้ออ่านและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาชื้ออ่านและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) โหลดประกาศ >> ประกวดราคาชื้ออ่านและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรวจวัดสนามแม่เหล้กโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรวจวัดสนามแม่เหล้กโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) โหลดประกาศ >> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรวจวัดสนามแม่เหล้กโลก จำนวน 1 ชุด              

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาชื้อเครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ชนิดพกพา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาชื้อเครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ชนิดพกพา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) โหลดประกาศ >> ประกวดราคาชื้อเครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ชนิดพกพา จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ขึ้นรูปการผลิตเนื้อเทียมจากพืชแบบ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ขึ้นรูปการผลิตเนื้อเทียมจากพืชแบบ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ >> ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ขึ้นรูปการผลิตเนื้อเทียมจากพืชแบบ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิเคราห์ทดสอบเพื่อหาอายุการเก็บผลิตภัณฑอาหารฟังก์ชั่นเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิเคราห์ทดสอบเพื่อหาอายุการเก็บผลิตภัณฑอาหารฟังก์ชั่นเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) โหลดประกาศ >> ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิเคราห์ทดสอบเพื่อหาอายุการเก็บผลิตภัณฑอาหารฟังก์ชั่นเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 ชุด

1 2 10