ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.เครื่องลดขนาดอนุภาคอาหารแข็ง จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

2.เครื่องทำแห้งอาหารแบบพ่นฝอย จำนวน 1 ชุด ระดับห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

รายละเอียดทั้งหมด

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ