หน่วยงานบริการการศึกษา
ยินดีต้อนรับ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตร

 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
 2. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยขอนแก่น เกณฑ์ภาษาอังกฤษ ป.โท
 3. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยขอนแก่น เกณฑ์ภาษาอังกฤษ ป.เอก
 4. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตฐานในฐานข้อมูล TQR สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 5. เกณฑ์มาตรฐานการจัดการหลักสูตร พ.ศ.2558
 6. แบบสรุปสาระสำคัญสำหรับข้อเสนอการพัฒนาหรือปรับปรุง(Concept Note)เพื่อประกอบการเสนอขออนุมัติเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตร
 7. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบ
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวปฏิบัติการขออุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี
 9. ะเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี
 10. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ
 11. แบบฟอร์มเอกสารรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ระดับปริญญาตรี
 12. คำอธิบายรายวิชาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 13. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1892/2562) เรื่อง การเสนอขออนุมัติหลักสูตรของหมาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศสำคัญเกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1343-2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1874-2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 5. ประกาศ มข.235-2560 ลว.14 ก.พ.60 แนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการกำหนดวันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
 7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
 8. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
 9. ประกาศคณะเทคโนโลยี ฉบับที่ 27-2562 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี ล่าสุด

ความพึงพอใจผู้ใชับัณฑิต

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะเทคโนโลยี