หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร

หลักสูตรสอบถาม-สมัครเรียน

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science in Culinary Science and Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):        วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):         วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Bachelor of Science (Culinary Science and Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):     B.Sc. (Culinary Science and Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

129 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ผู้สนใจเข้าสมัครสอบคัดเลือกในระดับบัณฑิตศึกษาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถสมัครได้ที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณนภสร สิกขา
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระดับปริญญาตรี
ห้องงานบริการการศึกษา TE 06 ชั้น 1

E-mail : naphoi@kku.ac.th
โทรศัพท์ : 043-202403 ต่อ 44676
โทรศัพท์ภายใน 44676

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

เป็นนักเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (Chef technologist) โดยเฉพาะ อาหารไทย ในธุรกิจร้านอาหาร สถานที่บริการอาหารขนาดใหญ่ และสถานที่เฉพาะ เช่น ครัวสายการบิน เรือสำรวญ โรงแรม สถานการศึกษา โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นนักเทคโนโลยีการประกอบอาหารที่ออกแบบอาหาร (Food stylist) นักเทคโนโลยีประกอบอาหารที่สร้างวัตกรรมอาหารได้ และผู้ประกอบการธุรกิจอาหารได้ (staart-up)

ทุนการศึกษา

คณะเทคโนโลยีสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่มีปัญหาทางด้านทุนทรัพย์ โดยนักศึกษาสามารถสมัครเข้าขอรับทุน จากแหล่งทุนดังต่อไปนี้
ทุนรัฐบาล : ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนส่งเสริมการศึกษา
ทุนคณะเทคโนโลยี : ทุนพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยี, ทุนเรียนดีสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี,ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

ติดต่อ สอบถาม