บุคคลากรกองบริหารงานคณะ

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมคิด พลตื้อ

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ

sompol@kku.ac.th

โทรศัพท์ 043 009700 – 44369


งานบริหารทั่วไป

หน่วยการเงินและพัสดุ

ศรีสวรรค์ ใจลึก รัชนี ไกยสวน

ศรีสวรรค์ ใจลึก

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
E-mail : srijai@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44681

รัชนี ไกยสวน

รัชนี ไกยสวน

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
E-mail : ratkai@kku.ac.th

พนิตนันท์ พานิชพัฒน์

พนิตนันท์ พานิชพัฒน์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
E-mail : phanpha@kku.ac.th

หน่วยนโยบายและแผน

ศิวลี พานเยือง

ศิวลี พานเยือง

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการพิเศษ
E-mail : psiwal@kku.ac.th

หน่วยสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ

รังรอง รัตนะ

รังรอง รัตนะ

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ปฏิบัติการ
E-mail : srungrong@kku.ac.th

หน่วยทรัพยากรบุคคล

นฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน

นฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
E-mail : pnarue@kku.ac.th

หน่วยธุรการ

พิศมัย ศรีทอง

พิศมัย ศรีทอง

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
E-mail : pisssr@kku.ac.th

สุพจน์ แสนสีลา

สุพจน์ แสนสีลา

พนักงานช่าง ชำนาญงาน
E-mail : ssupot@kku.ac.th

จิตรา แสงชมภู

จิตรา แสงชมภู

พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงาน
E-mail : sjittr@kku.ac.th

ยุวดี ไพศาลพันธุ์

ยุวดี ไพศาลพันธุ์

พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
E-mail : cyuwad@kku.ac.th

ส่งศรี ศรีพลเมือง

ส่งศรี ศรีพลเมือง

พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงาน
E-mail : sonloa@kku.ac.th

ยุวะนีย์ แสงพงศานนท์

ยุวะนีย์ แสงพงศานนท์

พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงาน
E-mail : syuvan@kku.ac.th

หน่วยโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์

อ่อนศรี แก้วศิริ

อ่อนศรี แก้วศิริ

พนักงานช่างเทคนิค ชำนาญงาน
E-mail : konsri@kku.ac.th

อาทิตย์ เชียงเครือ

อาทิตย์ เชียงเครือ

พนักงานช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน
E-mail : artich@kku.ac.th

สีสุก เพียจันทร์

สีสุก เพียจันทร์

พนักงานช่าง ชำนาญงาน
E-mail : sisuk@kku.ac.th

ธนวรรษ เพ็งนรินทร์

ธนวรรษ เพ็งนรินทร์

พนักงานขับรถ
E-mail : thanpe@kku.ac.th

รัฐพงษ์ วงค์คำพันธ์

รัฐพงษ์ วงค์คำพันธ์

คนงาน
E-mail : rattwo@kku.ac.th

 ประธาน ชาลำใต้

ประธาน ชาลำใต้

คนงาน
E-mail : prathch@kku.ac.th

งานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ

หน่วยวิจัย

เฉลิมภรณ์ ป้านภูมิ

เฉลิมภรณ์ ป้านภูมิ

รักษาการหัวหน้า
งานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงาน
E-mail : chlpan@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44373

เทพฤทธิ์ ปิติฤทธิ์

เทพฤทธิ์ ปิติฤทธิ์

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
E-mail : thepit@kku.ac.th

ศุภพงษ์ พละเสถียร

ศุภพงษ์ พละเสถียร

นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
E-mail : suppal@kku.ac.th

สำรวย นางทะราช

สำรวย นางทะราช

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
E-mail : samnan@kku.ac.th

สิราวรรณ สุระพร

สิราวรรณ สุระพร

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
E-mail : parjai@kku.ac.th

นงลักษณ์ บุญโชติ

นงลักษณ์ บุญโชติ

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
E-mail : nongke@kku.ac.th

สุวีระ ขยันเยี่ยม

สุวีระ ขยันเยี่ยม

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
E-mail : suwekh@kku.ac.th

สมพล จรรยากรณ์

สมพล จรรยากรณ์

พนักงานช่างเทคนิค ชำนาญงานพิเศษ
E-mail : somchul@kku.ac.th

ฐิติรัตน์ อินสาลี

ฐิติรัตน์ อินสาลี

พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
E-mail : ithiti@kku.ac.th

ปิยะเมธ ทองละมุน

ปิยะเมธ ทองละมุน

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
E-mail : tpiyam@kku.ac.th

วีระ สุวรรณศร

วีระ สุวรรณศร

พนักงานช่างเทคนิค ชำนาญงาน
E-mail : svira@kku.ac.th

จารุวัฒน์ สุนทรไชยา

จารุวัฒน์ สุนทรไชยา

พนักงานช่างเทคนิค ชำนาญงาน
E-mail : jarsoo@kku.ac.th

สาคร แสงชมภู

สาคร แสงชมภู

พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
E-mail : ssakor@kku.ac.th

สมศักดิ์ ตระกาลไทย

สมศักดิ์ ตระกาลไทย

พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
E-mail : tsomsa@kku.ac.th

บุญยนต์ เตยภูเขียว

บุญยนต์ เตยภูเขียว

พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
E-mail : boonyont@kku.ac.th


หน่วยบริการวิชาการและนวัตกรรม

ไพโรจน์ จันธานี

ไพโรจน์ จันธานี

พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
E-mail : pirchu@kku.ac.th

มารุต แซ่ลิ้ม

มารุต แซ่ลิ้ม

พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
E-mail : marsae@kku.ac.th


หน่วยประชาสัมพันธ์

 ประทีป เทวงษา

ประทีป เทวงษา

พนักงานช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน
E-mail : pratte@kku.ac.th


หน่วยสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ

ยุวสิริ บุญหลาย

ยุวสิริ บุญหลาย

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
E-mail : yuwabo@kku.ac.th

กรองจิตต์ แสงสว่าง

กรองจิตต์ แสงสว่าง

คนงาน

งานสนับสนุนวิชาการ

หน่วยบริการการศึกษา

นภสร สิกขา

นภสร สิกขา

หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงานพิเศษ
E-mail : naphoi@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44676

พัชรี พงศ์พัสนันท์

พัชรี พงศ์พัสนันท์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
E-mail : patsir@kku.ac.th

หน่วยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ทรงกรด พิมพ์พันธ์กุล

ทรงกรด พิมพ์พันธ์กุล

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
E-mail : psongk@kku.ac.th

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

คำพันธ์ ยะปะตัง

คำพันธ์ ยะปะตัง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
E-mail : khayap@kku.ac.th

สุรพล คั่งคำภา

สุรพล คั่งคำภา

พนักงานช่าง ชำนาญงาน
E-mail : suraka@kku.ac.th

สุพัฒน์ บุญแก้ว

สุพัฒน์ บุญแก้ว

พนักช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน
E-mail : supatbo@kku.ac.th

หน่วยดูแลรักษาความสะอาดอาคารห้องเรียน

คำพอง อนุสี

คำพอง อนุสี

คนงาน

สมบัติ อ่อนทุม

สมบัติ อ่อนทุม

คนงาน

เพ็ญศรี ยามี

เพ็ญศรี ยามี

คนงาน

มะลิ คนซื่อ

มะลิ คนซื่อ

คนงาน

สมพิศ ชาลำใต้

สมพิศ ชาลำใต้

คนงาน