บุคคลากรกองบริหารงานคณะ

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมคิด พลตื้อ

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ

sompol@kku.ac.th

โทรศัพท์ 043 009700 – 44369


งานบริหารทั่วไป

ศรีสวรรค์ ใจลึกนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
ศรีสวรรค์ ใจลึก
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
srijai@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44681

รัชนี ไกยสวนนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
รัชนี ไกยสวน
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

หน่วยการเงินและพัสดุ
ratkai@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44632

พนิตนันท์ พานิชพัฒน์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
พนิตนันท์ พานิชพัฒน์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

หน่วยการเงิน
phanpha@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 42023

รังรอง รัตนะนักวิชาการแผนและสารสนเทศ ปฏิบัติการ
รังรอง รัตนะ
นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ปฏิบัติการ

หน่วยสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ
srungrong@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44656

กมลธิดา คงสมบัตินักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
กมลธิดา คงสมบัติ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

หน่วยทรัพยากรบุคคล
kamoltida@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44639

ญาดา ดาบพลอ่อนนักนโยบายและแผน ปฏิบัติการ
ญาดา ดาบพลอ่อน
นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ปฏิบัติการ

หน่วยนโยบายและแผน
yadada@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :

ชุติกาญจน์ จิตรวิกรานต์พนักงานการเงินและบัญชี หน่วยการเงินและพัสดุchutiji@kku.ac.th
ชุติกาญจน์ จิตรวิกรานต์
พนักงานการเงินและบัญชี 

หน่วยการเงินและพัสดุ
chutiji@kku.ac.th


หน่วยธุรการ

 นฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

หน่วยธุรการ
pnarue@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 50079

 พิศมัย ศรีทอง

พิศมัย ศรีทอง
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

หน่วยธุรการ
pisssr@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 50166

ส่งศรี ศรีพลเมืองพนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงาน

ส่งศรี ศรีพลเมือง
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงาน

หน่วยธุรการ
sonloa@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44368

ยุวดี ไพศาลพันธุ์

ยุวดี ไพศาลพันธุ์
พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน

หน่วยธุรการ
cyuwad@kku.ac.th

สุพจน์ แสนสีลา

สุพจน์ แสนสีลา
พนักงานช่าง ชำนาญงาน

หน่วยธุรการ
ssupot@kku.ac.th

หน่วยโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์

อ่อนศรี แก้วศิริพนักงานช่างเทคนิค ชำนาญงาน

อ่อนศรี แก้วศิริ
พนักงานช่างเทคนิค ชำนาญงาน

หน่วยโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์
konsri@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44689

อาทิตย์ เชียงเครือพนักงานช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน

อาทิตย์ เชียงเครือ
พนักงานช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน

หน่วยโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์
artich@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44610

สีสุก เพียจันทร์พนักงานช่าง ชำนาญงาน

สีสุก เพียจันทร์
พนักงานช่าง ชำนาญงาน

หน่วยโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์
sisuk@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44689

รัฐพงษ์ วงค์คำพันธ์คนงาน

รัฐพงษ์ วงค์คำพันธ์
คนงาน

หน่วยโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์
rattwo@kku.ac.th

ประจักษ์ เรืองแหล่คนงาน

ประจักษ์ เรืองแหล่
คนงาน

หน่วยโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์
prajru@kku.ac.th

งานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ

เฉลิมภรณ์ ป้านภูมิพนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงาน

เฉลิมภรณ์ ป้านภูมิ
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงาน

รักษาการหัวหน้างานสนับสนุนการวิจัย
และบริการวิชาการ

chlpan@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44373

สมพล จรรยากรณ์พนักงานช่างเทคนิค ชำนาญงานพิเศษ

สมพล จรรยากรณ์
พนักงานช่างเทคนิค ชำนาญงานพิเศษ

หน่วยสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ
somchul@kku.ac.th

สำรวย นางทะราช

สำรวย นางทะราช
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

หน่วยสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ
samnan@kku.ac.th

เทพฤทธิ์ ปิติฤทธิ์นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

เทพฤทธิ์ ปิติฤทธิ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

หน่วยสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ
thepit@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44646

นงลักษณ์ บุญโชติ

นงลักษณ์ บุญโชติ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

หน่วยสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ
nongke@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44654

สิราวรรณ สุระพรนักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน

สิราวรรณ สุระพร
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน

หน่วยสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ
somchul@kku.ac.th

วีระ สุวรรณศร

วีระ สุวรรณศร
พนักงานช่างเทคนิค ชำนาญงาน

หน่วยสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ
svira@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44621

ฐิติรัตน์ อินสาลี

ฐิติรัตน์ อินสาลี
พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน

หน่วยสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ
ithiti@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44370

ปิยะเมธ ทองละมุน

ปิยะเมธ ทองละมุน
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน

หน่วยสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ
tpiyam@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44674

 สมศักดิ์ ตระกาลไทย พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน

สมศักดิ์ ตระกาลไทย
พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน

หน่วยสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ
tsomsa@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44674

   ประทีป เทวงษาพนักงานช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน

ประทีป เทวงษา
พนักงานช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน

หน่วยประชาสัมพันธ์
pratte@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44641

กนกอร นีระนักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

กนกอร นีระ
นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

หน่วยวิเทศน์สัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
kanokne@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44640

 ยุวสิริ บุญหลายนักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

ยุวสิริ บุญหลาย
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

หน่วยสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ
yuwabo@kku.ac.th

 ศศิธร คำพวง   นักวิชาการวิทยาศาสตร์  ปฏิบัติการ

ศศิธร คำพวง
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ

หน่วยสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ
sasiku@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44370

   ธีรวัฒน์ ปัญญา   นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ

ธีรวัฒน์ ปัญญา
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ

หน่วยบริการวิชาการและนวัตกรรม
teerapa@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 50166

กรองจิตต์ แสงสว่างคนงาน

กรองจิตต์ แสงสว่าง
คนงาน

หน่วยสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ

ฉวีวรรณ โพธิ์นวลศรีนักวิชาการวิทยาศาสตร์  ปฏิบัติการ

ฉวีวรรณ โพธิ์นวลศรี
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ

งานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
chawpon@kku.ac.th

อิทธิพล บุญศรีนักวิชาการวิทยาศาสตร์  ปฏิบัติการ

อิทธิพล บุญศรี
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ

งานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
ittibo@kku.ac.th

งานสนับสนุนวิชาการ

 นภสร สิกขา พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงานพิเศษ

นภสร สิกขา
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงานพิเศษ

หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ
naphoi@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44676

 พัชรี พงศ์พัสนันท์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

พัชรี ศิริ​กุล​เสถียร​
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

หน่วยบริการการศึกษา
patsir@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44633

ทรงกรด พิมพ์พันธ์กุลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

ทรงกรด พิมพ์พันธ์กุล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

หน่วยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
psongk@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 50090

วรการ ฮุนตระกูลนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

วรการ ฮุนตระกูล
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

หน่วยบริการการศึกษา
worahu@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44619

สุรพล คั่งคำภาพนักงานช่าง ชำนาญงาน

สุรพล คั่งคำภา
พนักงานช่าง ชำนาญงาน

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
suraka@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44641

สุพัฒน์ บุญแก้วพนักงานช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน

สุพัฒน์ บุญแก้ว
พนักงานช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
supatbo@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44634

หน่วยดูแลรักษาความสะอาดอาคารห้องเรียน

สมบัติ อ่อนทุม

สมบัติ อ่อนทุม

คนงาน

สมพิศ ชาลำใต้

สมพิศ ชาลำใต้

คนงาน

เพ็ญศรี ยามี

เพ็ญศรี ยามี

คนงาน

มะลิ สีมงคุณ

มะลิ สีมงคุณ

คนงาน

จรรยา แสนนา

จรรยา แสนนา

คนงาน

Message us