บุคคลากรกองบริหารงานคณะ

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมคิด พลตื้อ

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ

sompol@kku.ac.th

โทรศัพท์ 043 009700 – 44369


งานบริหารทั่วไป

หน่วยการเงินและพัสดุ

ศรีสวรรค์ ใจลึก

ศรีสวรรค์ ใจลึก

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
srijai@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44681

รัชนี ไกยสวน

รัชนี ไกยสวน

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
ratkai@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44632

พนิตนันท์ พานิชพัฒน์

พนิตนันท์ พานิชพัฒน์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
phanpha@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 42023


หน่วยสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ

รังรอง รัตนะ

รังรอง รัตนะ

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ปฏิบัติการ
srungrong@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44656

หน่วยทรัพยากรบุคคล

กมลธิดา คงสมบัติ

กมลธิดา คงสมบัติ

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
kamoltida@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44639

หน่วยธุรการ

 นฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน

นฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
pnarue@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 50079

 พิศมัย ศรีทอง

พิศมัย ศรีทอง

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
pisssr@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 50166

ส่งศรี ศรีพลเมือง

ส่งศรี ศรีพลเมือง

พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงาน
sonloa@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44368

ยุวดี ไพศาลพันธุ์

ยุวดี ไพศาลพันธุ์

พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
cyuwad@kku.ac.th

สุพจน์ แสนสีลา

สุพจน์ แสนสีลา

พนักงานช่าง ชำนาญงาน
ssupot@kku.ac.th

หน่วยโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์

อ่อนศรี แก้วศิริ

อ่อนศรี แก้วศิริ

พนักงานช่างเทคนิค ชำนาญงาน
konsri@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44689

อาทิตย์ เชียงเครือ

อาทิตย์ เชียงเครือ

พนักงานช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน
artich@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44610

สีสุก เพียจันทร์

สีสุก เพียจันทร์

พนักงานช่าง ชำนาญงาน
sisuk@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44689

รัฐพงษ์ วงค์คำพันธ์

รัฐพงษ์ วงค์คำพันธ์

คนงาน
rattwo@kku.ac.th

ประจักษ์ เรืองแหล่

ประจักษ์ เรืองแหล่

คนงาน
prajru@kku.ac.th

งานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ

หน่วยวิจัย

เฉลิมภรณ์ ป้านภูมิ

เฉลิมภรณ์ ป้านภูมิ

หัวหน้างานสนับสนุนการวิจัย
และบริการวิชาการ
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงาน
chlpan@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44373

เทพฤทธิ์ ปิติฤทธิ์

เทพฤทธิ์ ปิติฤทธิ์

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
thepit@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44646

ศุภพงษ์ พละเสถียร

ศุภพงษ์ พละเสถียร

นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
suppal@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44614

สำรวย นางทะราช

สำรวย นางทะราช

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
samnan@kku.ac.th

สิราวรรณ สุระพร

สิราวรรณ สุระพร

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
parjai@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44617

นงลักษณ์ บุญโชติ

นงลักษณ์ บุญโชติ

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
nongke@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44654

 สมพล จรรยากรณ์

สมพล จรรยากรณ์

พนักงานช่างเทคนิค ชำนาญงานพิเศษ
somchul@kku.ac.th

วีระ สุวรรณศร

วีระ สุวรรณศร

พนักงานช่างเทคนิค ชำนาญงาน
svira@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44621

ฐิติรัตน์ อินสาลี

ฐิติรัตน์ อินสาลี

พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
ithiti@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44370

ปิยะเมธ ทองละมุน

ปิยะเมธ ทองละมุน

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
tpiyam@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44674

  สมศักดิ์ ตระกาลไทย

สมศักดิ์ ตระกาลไทย

พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
tsomsa@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44674

  ศศิธร คำพวง

ศศิธร คำพวง

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
sasiku@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44370


หน่วยบริการวิชาการและนวัตกรรม

ธีรวัฒน์ ปัญญา

ธีรวัฒน์ ปัญญา

นักวิชาการวิทยาศาสตร์
teerapa@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 50166


หน่วยวิเทศน์สัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

กนกอร นีระ

กนกอร นีระ

นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
kanokne@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44640

ประทีป เทวงษา

ประทีป เทวงษา

พนักงานช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน
pratte@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44641


หน่วยสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ

ยุวสิริ บุญหลาย

ยุวสิริ บุญหลาย

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
yuwabo@kku.ac.th

กรองจิตต์ แสงสว่าง

กรองจิตต์ แสงสว่าง

คนงาน

งานสนับสนุนวิชาการ

หน่วยบริการการศึกษา

 นภสร สิกขา

นภสร สิกขา

หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงานพิเศษ
naphoi@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44676

 พัชรี พงศ์พัสนันท์

พัชรี พงศ์พัสนันท์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
patsir@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44633

วรการ ฮุนตระกูล

วรการ ฮุนตระกูล

นักวิชาการศึกษา
worahu@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44619

หน่วยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

ทรงกรด พิมพ์พันธ์กุล

ทรงกรด พิมพ์พันธ์กุล

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
psongk@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 50090

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

สุรพล คั่งคำภา

สุรพล คั่งคำภา

พนักงานช่าง ชำนาญงาน
suraka@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44641

สุพัฒน์ บุญแก้ว

สุพัฒน์ บุญแก้ว

พนักช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน
supatbo@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44634

หน่วยดูแลรักษาความสะอาดอาคารห้องเรียน

สมบัติ อ่อนทุม

สมบัติ อ่อนทุม

คนงาน

สมพิศ ชาลำใต้

สมพิศ ชาลำใต้

คนงาน

เพ็ญศรี ยามี

เพ็ญศรี ยามี

คนงาน

มะลิ สีมงคุณ

มะลิ สีมงคุณ

คนงาน

จรรยา แสนนา

จรรยา แสนนา

คนงาน

Message us