บุคลากรกองบริหารงานคณะ

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองบริหารงานคณะ

สมคิด พลตื้อ

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ

sompol@kku.ac.th

โทรศัพท์ 043 009700 – 44369


งานบริหารงานทั่วไป

ศิวลี พานเยือง

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการพิเศษ

psiwal@kku.ac.th

หน่วยนโยบายและแผน

ศิวลี พานเยือง

ศิวลี พานเยือง

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการพิเศษ
E-mail : psiwal@kku.ac.th

หน่วยการเจ้าหน้าที่

พรจิต ภักดีศรีพันธ์

พรจิต ภักดีศรีพันธ์

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
E-mail : alissara@kku.ac.th

หน่วยงานบริหารและธุรการ

นฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน

นฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
E-mail : pnarue@kku.ac.th

พิศมัย ศรีทอง

พิศมัย ศรีทอง

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
E-mail : pisssr@kku.ac.th

สุพจน์ แสนสีลา

สุพจน์ แสนสีลา

พนักงานช่าง ชำนาญงาน
E-mail : ssupot@kku.ac.th

ส่งศรี ศรีพลเมือง

ส่งศรี ศรีพลเมือง

พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงาน
E-mail : sonloa@kku.ac.th

ยุวะนีย์ แสงพงศานนท์

ยุวะนีย์ แสงพงศานนท์

พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงาน
E-mail : syuvan@kku.ac.th

สุพัต เวียงวิเศษ

สุพัต เวียงวิเศษ

พนักงานบริการ ชำนาญงาน
E-mail : supatve@kku.ac.th

จิตรา แสงชมภู

จิตรา แสงชมภู

พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงาน
E-mail : sjittr@kku.ac.th

ยุวดี ไพศาลพันธุ์

ยุวดี ไพศาลพันธุ์

พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
E-mail : cyuwad@kku.ac.th

หน่วยการเงินและพัสดุ

รัชนี ไกยสวน

รัชนี ไกยสวน

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
E-mail : ratkai@kku.ac.th

ศรีสวรรค์ ใจลึก

ศรีสวรรค์ ใจลึก

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
E-mail : srijai@kku.ac.th

สุดาภรณ์ เบนเน๊ท

สุดาภรณ์ เบนเน๊ท

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
E-mail : sudphu@kku.ac.th

พนิตนันท์ พานิชพัฒน์

พนิตนันท์ พานิชพัฒน์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
E-mail : phanpha@kku.ac.th

หน่วยโครงสร้างพื้นฐาน

อ่อนศรี แก้วศิริ

อ่อนศรี แก้วศิริ

พนักงานช่างเทคนิค ชำนาญงาน
E-mail : konsri@kku.ac.th

อาทิตย์ เชียงเครือ

อาทิตย์ เชียงเครือ

พนักงานช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน
E-mail : artich@kku.ac.th

สีสุก เพียจันทร์

สีสุก เพียจันทร์

พนักงานช่าง ชำนาญงาน
E-mail : sisuk@kku.ac.th

สันต์ มัณทะลา

สันต์ มัณทะลา

พนักงานบริการ ชำนาญงาน
E-mail : wasanma@kku.ac.th

ทศพร ศรีกลชาญ

ทศพร ศรีกลชาญ

พนักงานขับรถยนต์ ส 2
E-mail : toosser@kku.ac.th

ประธาน ชาลำใต้

ประธาน ชาลำใต้

คนงาน
E-mail : prathch@kku.ac.th

รัฐพงษ์ วงค์คำพันธ์

รัฐพงษ์ วงค์คำพันธ์

คนงาน
E-mail : rattwo@kku.ac.th

คำพอง อนุสี

คำพอง อนุสี

คนงาน

เพ็ญศรี ยามี

เพ็ญศรี ยามี

คนงาน

สมบัติ อ่อนทุม

สมบัติ อ่อนทุม

คนงาน

มะลิ คนซื่อ

มะลิ คนซื่อ

คนงาน

สมพิศ ชาลำใต้

สมพิศ ชาลำใต้

คนงาน

งานสนับสนุนวิชาการ

พัชรี พงศ์พัสนันท์

หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

patsir@kku.ac.th

หน่วยงานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ

พัชรี พงศ์พัสนันท์

พัชรี พงศ์พัสนันท์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
E-mail : patsir@kku.ac.th

รังรอง รัตนะ

รังรอง รัตนะ

นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ปฏิบัติการ
E-mail : srungrong@kku.ac.th

นภสร สิกขา

นภสร สิกขา

พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงานพิเศษ
E-mail : naphoi@kku.ac.th

ณัฐกานต์ ทัพภูมี

ณัฐกานต์ ทัพภูมี

พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงาน
E-mail : tnatta@kku.ac.th

หน่วยงานพัฒนานักศึกษา

ทรงกรด พิมพ์พันธ์กุล

ทรงกรด พิมพ์พันธ์กุล

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
E-mail : psongk@kku.ac.th

หน่วยระบบสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

คำพันธ์ ยะปะตัง

คำพันธ์ ยะปะตัง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
E-mail : khayap@kku.ac.th

สุรพล คั่งคำภา

สุรพล คั่งคำภา

พนักงานช่าง ชำนาญงาน
E-mail : suraka@kku.ac.th

สุพัฒน์ บุญแก้ว

สุพัฒน์ บุญแก้ว

พนักช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน
E-mail : supatbo@kku.ac.th

หน่วยวิเทศและประชาสัมพันธ์

ปัทมา ถูกคะเน

ปัทมา ถูกคะเน

นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ
E-mail : patthu@kku.ac.th

ประทีป เทวงษา

ประทีป เทวงษา

พนักงานช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน
E-mail : pratte@kku.ac.th

งานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ

เฉลิมภรณ์ ป้านภูมิ

เฉลิมภรณ์ ป้านภูมิ

พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงาน
E-mail : chlpan@kku.ac.th

เทพฤทธิ์ ปิติฤทธิ์

เทพฤทธิ์ ปิติฤทธิ์

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
E-mail : thepit@kku.ac.th

ศุภพงษ์ พละเสถียร

ศุภพงษ์ พละเสถียร

นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
E-mail : suppal@kku.ac.th

ยุวสิริ บุญหลาย

ยุวสิริ บุญหลาย

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
E-mail : yuwabo@kku.ac.th

สำรวย นางทะราช

สำรวย นางทะราช

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
E-mail : samnan@kku.ac.th

สิราวรรณ สุระพร

สิราวรรณ สุระพร

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
E-mail : parjai@kku.ac.th

นงลักษณ์ บุญโชติ

นงลักษณ์ บุญโชติ

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
E-mail : nongke@kku.ac.th

สุวีระ ขยันเยี่ยม

สุวีระ ขยันเยี่ยม

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
E-mail : suwekh@kku.ac.th

มารุต แซ่ลิ้ม

มารุต แซ่ลิ้ม

พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
E-mail : marsae@kku.ac.th

ปิยะเมธ ทองละมุน

ปิยะเมธ ทองละมุน

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
E-mail : tpiyam@kku.ac.th

ฐิติรัตน์ อินสาลี

ฐิติรัตน์ อินสาลี

พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
E-mail : ithiti@kku.ac.th

สาคร แสงชมภู

สาคร แสงชมภู

พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
E-mail : ssakor@kku.ac.th

ไพโรจน์ จันธานี

ไพโรจน์ จันธานี

พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
E-mail : pirchu@kku.ac.th

สมพล จรรยากรณ์

สมพล จรรยากรณ์

พนักงานช่างเทคนิค ชำนาญงานพิเศษ
E-mail : somchul@kku.ac.th

วีระ สุวรรณศร

วีระ สุวรรณศร

พนักงานช่างเทคนิค ชำนาญงาน
E-mail : svira@kku.ac.th

จารุวัฒน์ สุนทรไชยา

จารุวัฒน์ สุนทรไชยา

พนักงานช่างเทคนิค ชำนาญงาน
E-mail : jarsoo@kku.ac.th

สมศักดิ์ ตระกาลไทย

สมศักดิ์ ตระกาลไทย

พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
E-mail : tsomsa@kku.ac.th

บุญยนต์ เตยภูเขียว

บุญยนต์ เตยภูเขียว

พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
E-mail : boonyont@kku.ac.th