คณะผู้บริหาร

คณะเทคโนโลยี

ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์

คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


E-Mail : arayaa@kku.ac.th

โทรศัพท์ภายใน: 44372

รองคณบดี

ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง

ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง

รองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์


alissara@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44683

ผศ.นุศรา สุระโคตร

ผศ.นุศรา สุระโคตร

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

nussan@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44637

ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว 

ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว 

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และนวัตกรรมเพื่อสังคม

sampor@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44816

อ.ณัฐวุฒิ หอมทอง

อ.ณัฐวุฒิ หอมทอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดิจิทัลและสื่อสารองค์กร

nudth@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44636


ดร.จันทิมา ภูงามเงิน

รศ.ดร.จันทิมา ภูงามเงิน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ


chanphu@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44650


หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.ขนิษฐา เฟียล่า

ผศ.ดร.ขนิษฐา เฟียล่า

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

khamoo@kku.ac.th

ผศ.ดร.ปฏิมากร พะสุวรรณ

ผศ.ดร.ปฏิมากร คล้ายประสิทธิ์

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

patpas@kku.ac.th

ผศ.เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์

ผศ.เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

kiason@kku.ac.th

ดร. ธัญญา จันทร์ประสพชัย

ดร. ธัญญา จันทร์ประสพชัย

ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

thacha3@kku.ac.th

ผู้​อำนว​ยการ​กอง​บริหารงาน​คณะ​เทคโน​โลยี

นายสมคิด พลตื้อ

นายสมคิด พลตื้อ


sompol@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 44369

Message us