คณะผู้บริหาร

คณะเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ  ถนนแก้ว

คณบดี


E-Mail : portha@kku.ac.th

โทรศัพท์ : 043 009700 – 44372

รองคณบดี

Level

ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail : alissara@kku.ac.th
โทรศัพท์ : 043 009700 – 44609

Elevation

ผศ.ดร.ขนิษฐา เฟียล่า

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

E-Mail : khamoo@kku.ac.th
โทรศัพท์ : 043 009700 – 44637

Height

ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

E-Mail : thasil@kku.ac.th
โทรศัพท์ : 043 009700 – 44636

ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์

ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคล
และสื่อสารองค์กร

E-Mail : pholritt@kku.ac.th
โทรศัพท์ : 043 009700 – 44635

หัวหน้าสาขาวิชา

Level

ผศ.ดร. จิรวรรณ อภิรักษากร

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
E-Mail : jirapi@kku.ac.th

Elevation

ดร.ปฏิมากร พะสุวรรณ

รหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
E-Mail : patpas@kku.ac.th

Height

ผศ.นุศรา สุระโคตร

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
E-Mail : nussan@kku.ac.th

ดร. ธัญญา จันทร์ประสพชัย

ดร. ธัญญา จันทร์ประสพชัย

ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

E-Mail : thacha3@kku.ac.th

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ

Level

สมคิด พลตื้อ


E-Mail : sompol@kku.ac.th
โทรศัพท์ 043 009700 – 44369