คณะผู้บริหาร

คณะเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์

คณบดี


E-Mail : arayaa@kku.ac.th

โทรศัพท์ : 043 009700 – 44372

รองคณบดี

Level

ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง

รองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์

E-Mail : alissara@kku.ac.th
โทรศัพท์ : 043 009700 – 44609

ผศ.นุศรา สุระโคตร

ผศ.นุศรา สุระโคตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  พัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

E-Mail : nussan@kku.ac.th
โทรศัพท์ : 043 009700 – 44637

ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว 

ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว 

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และนวัตกรรมเพื่อสังคม

E-Mail : sampor@kku.ac.th
โทรศัพท์ : 043 009700 – 44636

หัวหน้าสาขาวิชา

Level

ผศ.ดร. จิรวรรณ อภิรักษากร

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
E-Mail : jirapi@kku.ac.th

ผศ.ดร.ปฏิมากร พะสุวรรณ

ผศ.ดร.ปฏิมากร พะสุวรรณ

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
E-Mail : patpas@kku.ac.th

ผศ.เกียรติศักดิ์ ศรีภิรมย์

ผศ.เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์

รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
E-Mail : kiason@kku.ac.th

ดร. ธัญญา จันทร์ประสพชัย

ดร. ธัญญา จันทร์ประสพชัย

ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

E-Mail : thacha3@kku.ac.th

ผู้​อำนว​ยการ​กอง​บริหารงาน​คณะ​เทคโน​โลยี

Level

นายสมคิด พลตื้อ


E-Mail : sompol@kku.ac.th
โทรศัพท์ 043 009700 – 44369