คณาจารย์ประจำสาขาวิชา

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

คณาจารย์

ผศ.ดร.ขนิษฐา เฟียล่า

ผศ.ดร. ขนิษฐา เฟียล่า

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
khamoo@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44679

ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง

ศ.ดร. อลิศรา เรืองแสง

alissara@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44671

รศ.ดร.ลักขณา เหล่าไพบูลย์

ศ.ดร. ลักขณา เหล่าไพบูลย์

lakcha@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44819

 ศ.ดร.ผกาวดี แก้วกันเนตร

รศ.ดร. ผกาวดี แก้วกันเนตร

paknar@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44673

รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว

รศ.ดร. พรเทพ ถนนแก้ว

portha@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44802

รศ.ดร.มัลลิกา คงเกียรติขจร

รศ.ดร. มัลลิกา คงเกียรติขจร

mallikab@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44618

รศ.ดร.จิรวรรณ อภิรักษากร

รศ.ดร. จิรวรรณ อภิรักษากร

jirapi@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44680

 รศ.ดร.วีระ ปิยธีรวงศ์

รศ.ดร. วีระ ปิยธีรวงศ์

weera@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44805

ผศ.ดร.ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์

รศ.ดร. ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์

kpreek@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 50095

ผศ.ดร.อภิลักษณ์ สลักคำ

รศ.ดร. อภิลักษณ์ สลักคำ

apilsa@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44677

ผศ.ดร.เพ็ญศรี ปลั่งกลาง

ผศ.ดร. พ็ญศรี ปลั่งกลาง

penspl@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44806

ดร.ศิริพร ลุนพรม

ดร. ศิริพร ลุนพรม

sirilun@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 50094

ดร.นฤเบศ หล่อวณิชไพศาล

ดร. นฤเบศ หล่อวณิชไพศาล

narulo@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44803

อาจารย์อาวุโส

(ผู้เกษียณอายุราชการ มีสัญญาจ้างหลังเกษียณอายุราชการ)

ศ.ดร.พัฒนา เหล่าไพบูลย์

ศ.ดร. พัฒนา เหล่าไพบูลย์

patlao@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44800

ผศ.ดร. คณิต วิชิตพันธุ์

ผศ.ดร. คณิต วิชิตพันธุ์

kanvic@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44669

ผศ.ดร. วิชัย ลีลาวัชรมาศ

ผศ.ดร. วิชัย ลีลาวัชรมาศ

viclee@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44657

ผศ.สุกานดา วิชิตพันธุ์

ผศ. สุกานดา วิชิตพันธุ์

sukanda@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44672

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

คณาจารย์

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์

ผศ.ดร. เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
kiason@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :

รศ.ดร.ศรัญญา พรหมโคตร์

รศ.ดร. ศรัญญา พรหมโคตร์

sarunya@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44627

รศ.ดร.รุ่งโรจน์ อาจเวทย์

รศ.ดร. รุ่งโรจน์ อาจเวทย์

rungroj@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :

ผศ. นุศรา สุระโคตร

ผศ. นุศรา สุระโคตร

nussan@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44607

ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์

ดร. ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์

natthawiroj@kku.ac.th

ผศ.ดร.กฤติกา ตระกูลงาม

ผศ.ดร. กฤติกา ตระกูลงาม

krittr@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44612

อ.ณัฐวุฒิ หอมทอง

อ. ณัฐวุฒิ หอมทอง

nudth@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44636

ผศ.ดร.วิมล สุขพลำ

ผศ.ดร. วิมล สุขพลำ

wimosu@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44264

ผศ.ดร.วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน

ผศ.ดร. วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน

vimosi@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44808

ดร.พิทักษ์สิทธิ์ ดิษบรรจง

ดร. พิทักษ์สิทธิ์ ดิษบรรจง

pitadi@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 50093

ดร.พจน์ปรีชา พรไทย

ดร. พจน์ปรีชา พรไทย

potppo@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44690

ดร.สุทธิพงษ์ ทวีลาภ

ดร. สุทธิพงษ์ ทวีลาภ

sutthita@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44603

อาจารย์อาวุโส

(ผู้เกษียณอายุราชการ มีสัญญาจ้างหลังเกษียณอายุราชการ)

รศ.ดร. รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล

รศ.ดร. รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล

rungr_le@kku.ac.th

ผศ.วินิจ ยังมี

ผศ. วินิจ ยังมี

winit_yo@kku.ac.th

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

คณาจารย์

ดร. พิมพ์นิภา หิรัณย์สร  

ดร. พิมพ์นิภา หิรัณย์สร  

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
juthkh@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : –

รศ.ดร.ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ

รศ.ดร. ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ

suptha@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44648

รศ.ดร. รัชฎา ตั้งวงค์ไชย  

รศ.ดร. รัชฎา ตั้งวงค์ไชย  

ratchada@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :

ผศ.ดร. อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์

ผศ.ดร. อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์

arayaa@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44372

ผศ.ดร. ปฏิมากร คล้ายประสิทธิ์ 

ผศ.ดร. ปฏิมากร คล้ายประสิทธิ์ 

patpas@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44649

ผศ.ดร. อัมพร แซ่เอียว

ผศ.ดร. อัมพร แซ่เอียว

sampor@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44816

รศ.ดร.จันทิมา ภูงามเงิน

รศ.ดร. จันทิมา ภูงามเงิน

chanphu@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44650

ผศ.ดร.ปนัดดา นนทนำ

ผศ.ดร. ปนัดดา นนทนำ

panano@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44652

ดร. จินตนา ศรีผุย

ดร. จินตนา ศรีผุย

jinsri@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44811

ดร.นัฐวงค์ เฟื่องไพบูลย์

ดร. นัฐวงค์ เฟื่องไพบูลย์

nattavong@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44651

ดร.กันติยา เพชรสง

ดร. กันติยา เพชรสง

kantpe@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44684

ดร.พีระพงษ์ วงษ์ทหาร

ดร. พีระพงษ์ วงษ์ทหาร

peerwo@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44812

อาจารย์อาวุโส

(ผู้เกษียณอายุราชการ มีสัญญาจ้างหลังเกษียณอายุราชการ)

รศ.วรนุช ศรีเจษฎารักข์

รศ. วรนุช ศรีเจษฎารักข์

vorsri@kku.ac.th

สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม

คณาจารย์

ดร. ธัญญา จันทร์ประสพชัย
ดร. ธัญญา จันทร์ประสพชัย

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม
thacha3@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44687

ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์
ผศ. พลฤทธิ์ จุลมนต์

pholritt@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44635

ผศ.ดร.อาทิตย์ อภิโชติธนกุล
ผศ.ดร. อาทิตย์ อภิโชติธนกุล

arthap@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44645

ดร. อนาลยา หนานสายออ
ดร. อนาลยา หนานสายออ

rusamee@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44817

อ.จิระโรจน์ สมจันทร์
ดร. จิระโรจน์ สมจันทร์

jirasom@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :

อ.อธิพงษ์ อามาตย์สมบัติ
ดร. อธิพงษ์ อามาตย์สมบัติ

atipar@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน :

Message us