อาจารย์และบุคลากร

ประจำสาขาวิชา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ อภิรักษากร

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

jirapi@kku.ac.th

คณาจารย์

ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง

ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง

E-mail : alissara@kku.ac.th

รศ.ดร.ลักขณา เหล่าไพบูลย์

ศ.ดร.พัฒนา เหล่าไพบูลย์

E-mail : patlao@kku.ac.th

รศ.ดร.ผกาวดี แก้วกันเนตร

รศ.ดร.ลักขณา เหล่าไพบูลย์

E-mail : lakcha@kku.ac.th

รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว

รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว

E-mail : portha@kku.ac.th

ศ.ดร.พัฒนา เหล่าไพบูลย์

รศ.ดร.ผกาวดี แก้วกันเนตร

E-mail : paknar@kku.ac.th

ผศ.ดร.มัลลิกา คงเกียรติขจร

ผศ.ดร.มัลลิกา คงเกียรติขจร

E-mail : mallikab@kku.ac.th

รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์

รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์

E-mail : sittisak@kku.ac.th

ผศ.ดร.ขนิษฐา เฟียล่า

ผศ.ดร.ขนิษฐา เฟียล่า

E-mail : khamoo@kku.ac.th

ผศ.ดร.ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์

ผศ.ดร.ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์

E-mail : kpreek@kku.ac.th

ผศ.ดร.วีระ ปิยธีรวงศ์

ผศ.ดร.วีระ ปิยธีรวงศ์

E-mail : weera@kku.ac.th

ผศ.สุกานดา วิชิตพันธุ์

ผศ.สุกานดา วิชิตพันธุ์

E-mail : sukanda@kku.ac.th

ผศ.ดร.อภิลักษณ์ สลักคำ

ผศ.ดร.อภิลักษณ์ สลักคำ

E-mail : apilsa@kku.ac.th

ดร. กรกช ฮามสุโพธิ์

ดร. กรกช ฮามสุโพธิ์

E-mail : korham@kku.ac.th

ผศ.ดร.เพ็ญศรี ปลั่งกลาง

ผศ.ดร.เพ็ญศรี ปลั่งกลาง

E-mail : weera@kku.ac.th

ดร.ศิริพร ลุนพรม

ดร.ศิริพร ลุนพรม

E-mail : sirilun@kku.ac.th

บุคลากร

จารุวัฒน์ สุนทรไชยา

จารุวัฒน์ สุนทรไชยา

พนักงานช่างเทคนิค ชำนาญงาน
E-mail : jarsoo@kku.ac.th

ปิยะเมธ ทองละมุน

ปิยะเมธ ทองละมุน

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
E-mail : tpiyam@kku.ac.th

สิราวรรณ สุระพร

สิราวรรณ สุระพร

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
E-mail : parjai@kku.ac.th

สำรวย นางทะราช

สำรวย นางทะราช

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
E-mail : samnan@kku.ac.th

ส่งศรี ศรีพลเมือง

ส่งศรี ศรีพลเมือง

พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงาน
E-mail : sonloa@kku.ac.th

ศุภพงษ์ พละเสถียร

ศุภพงษ์ พละเสถียร

นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
E-mail : suppal@kku.ac.th

นงลักษณ์ บุญโชติ

นงลักษณ์ บุญโชติ

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
E-mail : nongke@kku.ac.th

สมศักดิ์ ตระกาลไทย

สมศักดิ์ ตระกาลไทย

พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
E-mail : tsomsa@kku.ac.th

สาขาเทคโนโลยีธรณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุศรา สุระโคตร

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

nussan@kku.ac.th

คณาจารย์

รศ.ดร.ศรัญญา พรหมโคตร์

รศ.ดร.ศรัญญา พรหมโคตร์

E-mail : sarunya@kku.ac.th

ผศ.เกียรติศักดิ์ ศรีภิรมย์

ผศ.เกียรติศักดิ์ ศรีภิรมย์

E-mail : kiason@kku.ac.th

ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ อาจเวทย์

ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ อาจเวทย์

E-mail : rungroj@kku.ac.th

ดร. ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์

ดร. ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์

E-mail : natthawiroj@kku.ac.th

ดร.กฤติกา ตระกูลงาม

ผศ.ดร.กฤติกา ตระกูลงาม

E-mail : krittr@kku.ac.th

ดร.ณัฐวุฒิ หอมทอง

อาจารย์ณัฐวุฒิ หอมทอง

E-mail : nudth@kku.ac.th

ดร.วิมล สุขพลำ

ดร.วิมล สุขพลำ

E-mail : wimosu@kku.ac.th

ดร.วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน

ดร.วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน

E-mail : vimosi@kku.ac.th

ดร.พิทักษ์สิทธิ์ ดิษบรรจง

ดร.พิทักษ์สิทธิ์ ดิษบรรจง

E-mail : pitadi@kku.ac.th

ดร.พจน์ปรีชา พรไทย

ดร.พจน์ปรีชา พรไทย

E-mail : potppo@kku.ac.th

บุคลากร

มารุต แซ่ลิ้ม

มารุต แซ่ลิ้ม

พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
E-mail : marsae@kku.ac.th

สมพล จรรยากรณ์

สมพล จรรยากรณ์

พนักงานช่างเทคนิค ชำนาญงานพิเศษ
E-mail : somchul@kku.ac.th

สาคร แสงชมภู

สาคร แสงชมภู

พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
E-mail : ssakor@kku.ac.th

ฐิติรัตน์ อินสาลี

ฐิติรัตน์ อินสาลี

พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
E-mail : ithiti@kku.ac.th

ยุวดี ไพศาลพันธุ์

ยุวดี ไพศาลพันธุ์

พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงาน
E-mail : cyuwad@kku.ac.th

สุวีระ ขยัยเยี่ยม

สุวีระ ขยัยเยี่ยม

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
E-mail : suwekh@kku.ac.th

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมากร พะสุวรรณ

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

patpas@kku.ac.th

คณาจารย์

รศ.ดร.บวรศักดิ์ ลีนานนท์

รศ.ดร.บวรศักดิ์ ลีนานนท์

E-mail : borlee@kku.ac.th

รศ.วรนุช ศรีเจษฎารักข์

รศ.วรนุช ศรีเจษฎารักข์

E-mail : vorsri@kku.ac.th

ผศ.ดร. ธนกร โรจนกร

ผศ.ดร. ธนกร โรจนกร

E-mail : thajoj@kku.ac.th

ผศ.ดร. รัชฎา ตั้งวงค์ไชย

ผศ.ดร. รัชฎา ตั้งวงค์ไชย

E-mail : ratchada@kku.ac.th

ผศ.ดร.ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ

ผศ.ดร.ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ

E-mail : suptha@kku.ac.th

ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์

ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์

E-mail : arayaa@kku.ac.th

ผศ.ดร. อัมพร แซ่เอียว

ผศ.ดร. อัมพร แซ่เอียว

E-mail : sampor@kku.ac.th

ดร. จินตนา ศรีผุย

ดร. จินตนา ศรีผุย

E-mail : jinsri@kku.ac.th

ดร. พิมพ์นิภา หิรัณย์สร

ดร. พิมพ์นิภา หิรัณย์สร

E-mail : juthkh@kku.ac.th

ดร.นัฐวงค์ เฟื่องไพบูลย์

ดร.นัฐวงค์ เฟื่องไพบูลย์

E-mail : nattavong@kku.ac.th

ดร.กันติยา เพชรสง

ดร.กันติยา เพชรสง

E-mail : kantpe@kku.ac.th

ดร.ปนัดดา นนทนำ

ดร.ปนัดดา นนทนำ

panano@kku.ac.th

บุคลากร

พิสมัย ศรีทอง

พิสมัย ศรีทอง

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
E-mail : pisssr@kku.ac.th

ไพโรจน์ จันธานี

ไพโรจน์ จันธานี

พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
E-mail : pirchu@kku.ac.th

เทพฤทธิ์ ปิติฤทธิ์

เทพฤทธิ์ ปิติฤทธิ์

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
E-mail : thepit@kku.ac.th

วีระ สุวรรณศร

วีระ สุวรรณศร

พนักงานช่างเทคนิค ชำนาญงาน
E-mail : svira@kku.ac.th

ยุวศิริ บุยหลาย

ยุวศิริ บุยหลาย

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
E-mail : yuwabo@kku.ac.th

บุญยนต์ เตยภูเขียว

บุญยนต์ เตยภูเขียว

พนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
E-mail : boonyont@kku.ac.th

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

ดร. ธัญญา จันทร์ประสพชัย

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

thacha3@kku.ac.th

คณาจารย์

ผศ พลฤทธิ์ จุลมนต์

ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์

E-mail : pholritt@kku.ac.th

ผศ.มานิดา สว่างเนตร นอยแบร์ท

ผศ.ดร.มานิดา สว่างเนตร นอยแบร์ท

E-mail : manida@kku.ac.th

ดร.อาทิตย์ อภิโชติธนกุล

ดร.อาทิตย์ อภิโชติธนกุล

E-mail : arthap@kku.ac.th

ดร. อนาลยา หนานสายออ

ดร. อนาลยา หนานสายออ

E-mail : rusamee@kku.ac.th

บุคลากร

จิตรา แสงชมภู

จิตรา แสงชมภู

พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชำนาญงาน
E-mail : sjittr@kku.ac.th