ข่าวสารคณะเทคโนโลยี

ข่าวคณะเทคโนโลยีMYH’

งานสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยี มข. และ หน่วยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า ได้ดำเนินการ สอบสัมภาษณ์การรับบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio

งานสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยี มข. และ หน่วยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า ได้ดำเนินการ สอบสัมภาษณ์การรับบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio

คณะเทคโนโลยี มข. ต้อนรับ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เนื่องในโอกาสการถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพื่อรับรองการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา ตามประกาศ กมอ.

คณะเทคโนโลยี มข. ต้อนรับ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เนื่องในโอกาสการถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพื่อรับรองการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา ตามประกาศ กมอ.

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานกับพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างการปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานกับพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างการปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมกิจกรรมงานวัฒนธรรม สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค ประจำปี  2566 (Sithan KKU Festival 2023)

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมกิจกรรมงานวัฒนธรรม สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค ประจำปี 2566 (Sithan KKU Festival 2023)

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. แผนกประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม ลงพื้นที่ประเมินผลติดตามความก้าวหน้าโครงการ“การแปรรูปเพื่อยืดอายุการเก็บและเพิ่มมูลค่าข้าวโพดข้าวเหนียว”

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. แผนกประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม ลงพื้นที่ประเมินผลติดตามความก้าวหน้าโครงการ“การแปรรูปเพื่อยืดอายุการเก็บและเพิ่มมูลค่าข้าวโพดข้าวเหนียว”

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. แผนกประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต โครงการ “การแปรรูปหัวผักกาดขาวตกเกรด สำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนของวิสาหกิจกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านทางพาดปอแดง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น”คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. แผนกประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต โครงการ “การแปรรูปหัวผักกาดขาวตกเกรด สำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนของวิสาหกิจกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านทางพาดปอแดง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น”

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. แผนกประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต โครงการ “การแปรรูปหัวผักกาดขาวตกเกรด สำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนของวิสาหกิจกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านทางพาดปอแดง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น”คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. แผนกประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต โครงการ “การแปรรูปหัวผักกาดขาวตกเกรด สำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนของวิสาหกิจกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านทางพาดปอแดง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น”

คณะเทคโนโลยี มข.เข้าร่วม “การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด ร่วมพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และสังคม” ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี มข.เข้าร่วม “การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด ร่วมพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และสังคม” ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักวิจัยจาก INTI International University มาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยี มข. พร้อมสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นนำและพัฒนาความร่วมมือในอนาคต

นักวิจัยจาก INTI International University มาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยี มข. พร้อมสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นนำและพัฒนาความร่วมมือในอนาคต

คณะเทคโนโลยี มข. ต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Puthisastra กัมพูชา ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยี มข. ต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Puthisastra กัมพูชา ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยี มข. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ผู้เข้ารับรางวัล “รางวัลเชิดชูเกียรติ ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566

คณะเทคโนโลยี มข. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ผู้เข้ารับรางวัล “รางวัลเชิดชูเกียรติ ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมงาน ทอดกฐิน ประจำปี 2566 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมงาน ทอดกฐิน ประจำปี 2566 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี มข. ต้อนรับอาคันตุกะจาก Huazhong Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะเทคโนโลยี มข. ต้อนรับอาคันตุกะจาก Huazhong Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจาปี พ.ศ. 2566

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจาปี พ.ศ. 2566

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี มข. และฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมน้องใหม่ไหว้พระธาตุพนม ประจำปี 2566

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี มข. และฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมน้องใหม่ไหว้พระธาตุพนม ประจำปี 2566

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมจัดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา พร้อมเปิดบ้าน TEKKU OPEN HOUSE ต้อนรับนักเรียนอย่างคับคั่ง

คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมจัดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา พร้อมเปิดบ้าน TEKKU OPEN HOUSE ต้อนรับนักเรียนอย่างคับคั่ง

1 6 7 8 9 10 55

ข่าวการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมการเจาะอุโมงค์แบบ NATM ในโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ช่วงมาบกระเบา-ชุมทางถนนจิระ  และการวิเคราะห์ Rock Slope  โครงการมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมการเจาะอุโมงค์แบบ NATM ในโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ช่วงมาบกระเบา-ชุมทางถนนจิระ และการวิเคราะห์ Rock Slope โครงการมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช

ทีมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในกิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนตุลาคม 2563

ทีมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในกิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนตุลาคม 2563

คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมภาษาเกาหลี เพิ่มศักยภาพภาษาต่างประเทศที่ 2 ให้กับนักศึกษา

คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมภาษาเกาหลี เพิ่มศักยภาพภาษาต่างประเทศที่ 2 ให้กับนักศึกษา

หลักสูตร​สาขาวิชา​เทคโนโลยี​การผลิต มข. จัดกิจกรรมให้นักศึกษา​เข้าเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตเสื้อผ้ากีฬา บริษัท ไนซ์กรุ๊ปโฮลดิ้งคอร์ป จำกัด

หลักสูตร​สาขาวิชา​เทคโนโลยี​การผลิต มข. จัดกิจกรรมให้นักศึกษา​เข้าเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตเสื้อผ้ากีฬา บริษัท ไนซ์กรุ๊ปโฮลดิ้งคอร์ป จำกัด

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดขอนแก่น

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดขอนแก่น

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563

กีฬาฟุตบอลเทคโนคัพ ประจำปี 2563

กีฬาฟุตบอลเทคโนคัพ ประจำปี 2563

อบรม Lean Automation for Industry 4.0 จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

อบรม Lean Automation for Industry 4.0 จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

นักศึกษาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชมเชยในโครงการสุนทรพจน์ “ยุติความรุนแรงทำให้สังคมน่าอยู่ได้อย่างไร”

นักศึกษาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชมเชยในโครงการสุนทรพจน์ “ยุติความรุนแรงทำให้สังคมน่าอยู่ได้อย่างไร”

เทคโนโลยีการผลิต มข. จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น (WEB APPLICATION) และ แอพพลิเคชั่น (APPLICATION) ในงานอุตสาหกรรม 4.0

เทคโนโลยีการผลิต มข. จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น (WEB APPLICATION) และ แอพพลิเคชั่น (APPLICATION) ในงานอุตสาหกรรม 4.0

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ชั้นปีที่ 3 เป็นตัวแทนนำเสนอผลงานการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ชั้นปีที่ 3 เป็นตัวแทนนำเสนอผลงานการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 2 พบอาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 2 พบอาจารย์ที่ปรึกษา

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดอบรมในหัวข้อ “การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21” เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงาน

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดอบรมในหัวข้อ “การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21” เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงาน

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดอบรม เรื่อง วงจรบริหารงานคุณภาพ กับการทำงานเป็นทีม

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดอบรม เรื่อง วงจรบริหารงานคุณภาพ กับการทำงานเป็นทีม

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดทำรายงานทางวิชาการ”

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดทำรายงานทางวิชาการ”

1 6 7 8 9 10 11

ข่าวรับสมัคร/ทุนการศึกษา

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่✨ เรียนฟรี✨ มีประกาศนียบัตร✨

หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่✨ เรียนฟรี✨ มีประกาศนียบัตร✨

หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่✨ เรียนฟรี✨ มีประกาศนียบัตร✨

หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่✨ เรียนฟรี✨ มีประกาศนียบัตร✨

มาตรการช่วยเหลือกรณีบุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ

มาตรการช่วยเหลือกรณีบุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ

ผลงาน “เยลลี่มะพร้าวน้ำหอมพร้อมดื่ม” โคโค่ดำเนิน จากทีมวิจัยคณะเทคโนโลยี มข. คว้ารางวัลชนะเลิศ ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ จากเวที Agri Plus Award 2022

ผลงาน “เยลลี่มะพร้าวน้ำหอมพร้อมดื่ม” โคโค่ดำเนิน จากทีมวิจัยคณะเทคโนโลยี มข. คว้ารางวัลชนะเลิศ ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ จากเวที Agri Plus Award 2022

ขอเชิญร่วมเข้าอบรม เรื่อง “ประสิทธิผลของโปรตีนเข้มข้นจากจิ้งหรีดต่อสมรรถภาพทางกายในมนุษย์  และประสิทธิผลของโปรตีนไฮโดรไลเซตจากจิ้งหรีดที่พัฒนาได้ในหนูทดลองความดันเลือดสูง” วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ. ห้องเฟื่องฟ้า อาคาร TE 06 ชั้น 1  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!!

ขอเชิญร่วมเข้าอบรม เรื่อง “ประสิทธิผลของโปรตีนเข้มข้นจากจิ้งหรีดต่อสมรรถภาพทางกายในมนุษย์ และประสิทธิผลของโปรตีนไฮโดรไลเซตจากจิ้งหรีดที่พัฒนาได้ในหนูทดลองความดันเลือดสูง” วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ. ห้องเฟื่องฟ้า อาคาร TE 06 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!!

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงความยินดีกับ นางสาวกนิษฐา พานทอง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบ โปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ “น้ำบาดาล ยั่งยืน” จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงความยินดีกับ นางสาวกนิษฐา พานทอง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบ โปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ “น้ำบาดาล ยั่งยืน” จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่✨ เรียนฟรี‼️ หลักสูตร “เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร” รุ่น 2

หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่✨ เรียนฟรี‼️ หลักสูตร “เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร” รุ่น 2

หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่✨ เรียนฟรี‼️ หลักสูตร“การบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร” รุ่น 2

หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่✨ เรียนฟรี‼️ หลักสูตร“การบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร” รุ่น 2

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี  ที่ได้รับให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี ที่ได้รับให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

ขอเชิญร่วมงาน วันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญร่วมงาน วันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญร่วมงานเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ครบรอบ 38 ปี คณะเทคโนโลยี ประจำปี 2565 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00-14.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคาร TE 06 คณะเทคโนโลยี

ขอเชิญร่วมงานเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ครบรอบ 38 ปี คณะเทคโนโลยี ประจำปี 2565 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00-14.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคาร TE 06 คณะเทคโนโลยี

มาแล้ว รุ่น 2 หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่✨ เรียนฟรี‼️ หลักสูตร “เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร”

มาแล้ว รุ่น 2 หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่✨ เรียนฟรี‼️ หลักสูตร “เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร”

มาแล้ว รุ่น 2 หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่✨ เรียนฟรี‼️  “การบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร”  (Agro-industral Management)

มาแล้ว รุ่น 2 หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่✨ เรียนฟรี‼️ “การบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร” (Agro-industral Management)

คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมงานโฮมแฮงมอดินแดงแห่งความหลังและงานคืนสู่เหย้า เรารัก มข 58 ปี แห่งความภูมิใจ

คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมงานโฮมแฮงมอดินแดงแห่งความหลังและงานคืนสู่เหย้า เรารัก มข 58 ปี แห่งความภูมิใจ

1 6 7 8 9 10 13

รายงานประจำเดือน

วีดีทัศน์