วันที่ 20 และ 22 พฤศจิกายน 2564 นำโดย ศ.ดร.พัฒนา เหล่าไพบูลย์, รศ.ดร.ลักขณา เหล่าไพบูลย์, นายธนวัฒน์ ธนาพรสิน (นักศึกษาปริญญาเอก), และนางสาวชลิดา แดงบุสดี (นักศึกษาปริญญาเอก) ได้เกียรติให้เป็นวิทยากรในการอบรม เรื่อง โครมาโตกราฟี (GC&HPLC) : หลักการและการประยุกต์ใช้ในโรงงานผลิตเอทานอล ซึ่งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการในการผลิตเอทานอลจากพืช  ตั้งแต่กระบวนการหมัก ไปจนถึงขั้นตอนการผลิตเอาเอทานอลเพื่อนำไปใช้งาน  ณ บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด  สาขาภูเขียว จ.ชัยภูมิ ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 15 คน

ติดต่อ สอบถาม