สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัด อบรมออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง การใช้สารสนเทศออนไลน์เพื่อการสืบค้นข้อมูลและการเตรียมรายงานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

 

เมื่อวันเสาร์ วันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ที่ผ่านมา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรม ผ่านทางโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ให้กับนักศึกษาสาขาวิชา ฯ ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 จำนวน 38 คน ในหัวข้อ การใช้สารสนเทศออนไลน์เพื่อการสืบค้นข้อมูลและการเตรียมรายงานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา คงเกียรติขจร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร ซึ่งการจัดอบรมนี้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านที่ 1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง และสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ด้านที่ 5 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสืบค้นข้อมูลและจัดทำรายงานทางวิชาการ เพื่อถ่ายทอดข้อมูลหรือองค์ความรู้สู่บุคคลอื่น ซึ่งการเรียบเรียงข้อมูลและการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญ โดยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นว่าการใช้สารสนเทศออนไลน์เพื่อการสืบค้นข้อมูลและการเตรียมรายงานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปนั้น จะเป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาในการฝึกฝนและนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

ติดต่อ สอบถาม