สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Techniques on getting the right paper for your research และหัวข้อ Application of nanotechnology in biomaterials research

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ที่ผ่านมา รายวิชาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชา ฯ และผู้ที่สนใจ ในหัวข้อ Techniques on getting the right paper for your research โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ โอทอง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวิทยากร และหัวข้อ Application of nanotechnology in biomaterials research โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร

สามารถเข้าไปดู VDO ZOOM ย้อนหลังตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tchWfo_KIAWQahpkVMRcCd5DZkwBDx6r

สามารถเข้าไปดู VDO ZOOM ย้อนหลังตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/1lUo2L9ef78z4tA_jnJQFWBbiOb4dYY06/view?usp=sharing

 

ติดต่อ สอบถาม