สาขาเทคโนโลยีชีวภาพจัดอบรม ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom หัวข้อเรื่อง วงจรบริหารงานคุณภาพกับการทำงานเป็นทีม ให้กับกลุ่มผู้นำนักศึกษาคณะกรรมการชุมนุมนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (ชนช.)

 

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี ได้จัดอบรมผ่านทางโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ในหัวข้อเรื่อง วงจรบริหารงานคุณภาพกับการทำงานเป็นทีม ให้กับกลุ่มผู้นำนักศึกษาของสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่เป็นคณะกรรมการชุมนุมนักศึกษาของสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 18 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.-16.00 น ทางสาขาได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ คณะกรรมการชุมนุมนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (ชนช.) ได้ทราบถึงวงจรบริหารงานคุณภาพในการจัดกิจกรรมนักศึกษา และได้ทราบแนวทางการนำความรู้ด้านวงจรบริหารงานคุณภาพไปใช้ในการดำเนินงานจริง โดยมี อ.ดร.กรกช ฮามสุโพธิ์ เป็นวิทยากรให้ข้อมูลการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อลดข้อผิดพลาดและลดอุปสรรคของการทำงานเป็นหมู่คณะ สำหรับเป็นแนวทางในการนำไปใช้ดำเนินงานจริงให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพต่อไป ซึ่งการจัดอบรมนี้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรูปแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านที่ 1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง และสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF ด้านที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อีกด้วย