อาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทในการให้คำแนะนำและช่วยเหลือเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติตนและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง ทางสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดกิจกรรม “นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 3 พบอาจารย์ที่ปรึกษา” ผ่านทางโปรแกรม Zoom Cloud Meetings เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. – 16.00 น. ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาสาขาวิชา ฯ ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 จำนวน 54 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และมีคณาจารย์สาขา ฯ ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประกอบด้วย ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง  ผศ.ดร.ขนิษฐา เฟียล่า ผศ.ดร.เพ็ญศรี ปลั่งกลาง และ อ.ดร.กรกช ฮามสุโพธิ์  เข้าร่วมให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ เช่น การเรียน การทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร การใช้ชีวิตในช่วงวิกฤตโควิด-19 ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านที่ 2 การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ

 

 

ติดต่อ สอบถาม