คณะเทคโนโลยี ประชุมหารือสืบสานความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีกับชมรมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร แซ่เอียว รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุศรา สุระโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคุณสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ ให้การต้อนรับ คุณจิตติมา แสนโคตร ผู้บริหารศูนย์เรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยี (TE OUTLET) ผู้แทนชมรมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี ในโอกาสเข้าพบผู้บริหารคณะเทคโนโลยีเพื่อสานต่อและประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม “สืบสานความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีกับชมรมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี” ต่อไป

ติดต่อ สอบถาม