หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อ Lean Automation for Industry 4.0 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 โดยวิทยากรคือ คุณกมลาสน์ สิทธิสาร ศิษย์เก่าเทคโนโลยีการผลิตรุ่นที่ 1 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสแผนก Supply Planning บริษัท เฟดเดอรัล อิเลกตริค จำกัด และบริษัทในเครือกรุงไทยการไฟฟ้า นอกจากนี้ยังเป็นคณะกรรมการด้านลีนของบริษัท และเคยได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานด้านการพัฒนาระบบและกระบวนการลีน ในระดับ Bronze ปี พ.ศ. 2561 และระดับ Silver ใน ปี พ.ศ. 2562 จาก Thailand Lean Awards ในการนี้ ตัวแทนหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคล และสื่อสารองค์กรได้กล่าวเปิดงาน โดยการอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักการลีน และการปรับปรุงสายธารคุณค่าผ่านการประยุกต์ใช้อุปกรณ์อัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต และมุ่งเน้นการพัฒนาโรงงานการผลิตสู่ระดับอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับกิจกรรมนี้มีนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชั้นปี 3 และ 4 เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน โดยคาดหวังว่าจะนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน สหกิจศึกษา และการทำงานในอนาคต

 

ติดต่อ สอบถาม