ร่วมยินดีแด่ ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล

 

 

         สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 โดยได้ประกาศไว้ ณ วันที่ 7 มกราคม 2563 ให้ ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ/วิจัย โดยปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี และดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรืย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นด้านการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวเคมีภัณฑ์ และได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการหมักอ้อย น้ำตาล สาหร่าย รวมทั้งของเสียจากอุตสาหกรรม การเกษตร เพื่อผลิตแก๊สชีวภาพ