พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 โดยศาสตราจารย์ ดร. อลิศรา เรืองแสง คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ด้านวิจัย

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบโล่เพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าเกียรติยศประจำปี 2563 ให้กับ ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง

     

 

            เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ศิษย์เก่าเกียรติยศ ในพิธีสืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง ในวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2563 ในการนี้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบโล่เพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าเกียรติยศประจำปี 2563 โดย ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นรุ่นที่ 22 คณะเทคโนโลยี ได้รับมอบโล่ศิษย์เก่าเกียรติยศ ด้านวิจัย ในโอกาสนี้ด้วย โดยรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศนี้ทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้คัดเลือกศิษย์เก่าผู้มีผลงานโดดเด่นและทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ ซึ่งได้แบ่งเป็น 8 ด้าน คือ ด้านวิจัย ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ ด้านวิชาชีพ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ด้านส่งเสริมศิษย์เก่าสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ และด้านส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

        โดยในเย็นวันเดียวกันนี้ ทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานชื่นชมยินดีศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าเกียรติยศมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นที่ โรงแรมบายาสิตา โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวชื่นชมยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับศิษย์เก่าผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ทุกท่าน และนายมรกต พิธรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นยังได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น 2 ท่าน และศิษย์เก่าเกียรติยศจำนวน 8 ท่านในครั้งนี้ด้วย ในการนี้ รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้เป็นตัวแทนบุคลากรคณะเพื่อเข้าร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าเกียรติยศของคณะเทคโนโลยีในโอกาสนี้ด้วย

 

 

รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี และบุคลากร คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง