คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ ดร.เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสได้รับ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะเทคโนโลยี ปี พ.ศ.2565

 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดี กับ ดร.เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ
ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
เนื่องในโอกาสได้รับ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำคณะเทคโนโลยี ปี พ.ศ.2565

ปัจจุบันทำงานที่กองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี (กทธ.) ทำงานในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ในฝ่ายสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรณี โดยดำเนินงานที่รับผิดชอบจะเป็นการกำกับดูแล และให้ความช่วยเหลือในการทำเหมืองแร่ มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และจัดทำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ของฝ่ายประกอบด้วย

  • งานด้านการกำหนดนโยบาย ปฏิบัติงานวางแผนจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรณี ประกอบด้วยงานวางแผนการจัดการ งานวางระบบการทำงาน การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ และพัฒนาให้เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการ
  • ศึกษาความต้องการของระบบ วางแผนออกแบบฐานข้อมูล ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของฝ่ายเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูล
  • งานจัดระบบ