คุณมานิต สุขจินดาเสถียร ศิษย์เก่าเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

     

 

          คุณมานิต สุขจินดาเสถียร ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพรุ่นที่ 2, ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีรุ่นที่ 5 และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานบริหารบริษัท พาสเจอร์ มิลเลนเนียม จำกัด ได้เข้าลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดย ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี อาคาร 1 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เพื่อร่วมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในการพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบเน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Work Integrated Learning: WIL) โดยบริษัท พาสเจอร์ มิลเลนเนียม จำกัด มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และเป็นผู้ผลิต ออกแบบ และติดตั้งเครื่องจักรด้านกระบวนการแปรรูปสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร-เครื่องดื่ม และยา รวมทั้งสร้างเครื่องจักรขนาดเล็ก เครื่องจักรสำหรับกระบวนการทางชีวภาพ งานห้องเย็น และตู้ไฟฟ้า โดยมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Bio-Reactor Process, Cooling Tank, C.I.P., Thermal Process และ Heat Exchanger เป็นต้น สำหรับการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ทางบริษัทจะสามารถรับนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตจริงในอุตสาหกรรมในระหว่างการเรียนการสอนภายในหลักสูตร เพื่อพัฒนาประสบการณ์และทักษะการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

 

 

ขอบคุณภาพจากเฟสบุค: Manit Sukjindasatean