ตามที่ทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 เพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นและศิษย์เก่าที่มีผลงานเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ โดยศิษย์เก่าเกียรติยศจะได้รับการเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลโดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพิธีสืบทอดปณิธาน อุตมการณ์มอดินแดง ในวันฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมติคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ได้เห็นชอบในการมอบรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 ด้านการวิจัย ให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. อลิศรา เรืองแสง ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 22 คณะเทคโนโลยี โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยศาสตราจารย์ ดร. อลิศรา เรืองแสง มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นระดับนานาชาติด้านการพัฒนาไฮเทน เพื่อเป็นพลังงานชีวภาพทางเลือก และมีการวิจัยด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก คณะเทคโนโลยีขอร่วมแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้

 

ติดต่อ สอบถาม