คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายนเรศ สัตยารักษ์ เนื่องในโอกาสได้รับมติอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้สมควรได้รับ “ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ธรณีวิทยา)”

 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายนเรศ สัตยารักษ์
 
เนื่องในโอกาสได้รับมติอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้สมควรได้รับ
“ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ธรณีวิทยา)”